Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος
Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2018

Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2019

Σχέδιο Προϋπολογισμού 2019

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2016

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


 Συγκρότηση και λειτουργία φιλαρμονικής Ορχήστρας για συμμετοχή σε εκδηλώσεις του Δήμου Αμαρουσίου

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), στο σύνολο της υπηρεσίας με τίτλο «Συγκρότηση και λειτουργία φιλαρμονικής Ορχήστρας για συμμετοχή σε εκδηλώσεις του Δήμου Αμαρουσίου», και σύμφωνα με  τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016.   

Τα είδη και οι τεχνικές προδιαγραφές της εν λόγω υπηρεσίας αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αριθμ. 13 /2018 Μελέτη της Δ/νσηςΑθλητισμού & Πολιτισμού.       

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των πενήντα εννέα χιλιάδων και εννιακοσίων οκτώ ευρώ (59.908,00 €) επί πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (74. 285,92 €).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου, (Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα), την 19η του μηνός Οκτωβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. (καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών), από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών.

Η προσφορά πρέπει να αναφέρει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Κάθε προσφορά πρέπει να καλύπτει όλες τις ζητούμενες υπηρεσίες.

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου : Ψ7ΡΗΩΨ9-Η5Ρ

ΑΔΑΜ Διακήρυξης Δημάρχου : 18PROC003794319

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης: 7Δ6ΓΩΨ9-Θ5Ψ

Επισυνάπτονται και παραρτήματα σε “WORD”.


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Οικονομική Προσφορά Φιλαρμονική 16 KB 
Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ)-Φιλαρμονική 158 KB 

Επιστροφή