Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

 

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Ε Ν Α Ρ Ξ Η
εγγραφών προγράμματος Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής
στους Δημοτικούς Παιδικούς
Σταθμούς του Αμαρουσίου

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο «Υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης και αναβάθμισης εφαρμογών λογισμικού και υπηρεσίες ανανέωσης του τοίχους προστασίας και του antivirus »

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, για μία ή περισσότερες από τις υπηρεσίες της ομάδας Α και υποχρεωτικά για όλες τις υπηρεσίες της ομάδας Β της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης και αναβάθμισης εφαρμογών λογισμικού και υπηρεσίες ανανέωσης του τοίχους προστασίας και του antivirus», και σύμφωνα με  τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016.  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των πενήντα επτά χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ (57.395,00 €) επί πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού εβδομήντα μίας χιλιάδων εκατόν εξήντα εννέα ευρώ και ογδόντα λεπτών (71.169,80 €).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου, (Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα), την 18η Ιουλίου 2017, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:30 π.μ. (καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών), από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών.

Επισυνάπτονται υποδείγματα.

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου :  Ψ6Θ5ΩΨ9-ΑΔΑ

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης:  7ΧΨΚΩΨ9-ΘΡΚ


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Κείμενο υπεύθυνης δήλωσης 30 KB 
Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) 143 KB 
Υπόδειγμα εξώφυλλου φακέλου προσφοράς 35 KB 
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 40 KB 

Επιστροφή