Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Υπουργείο Υγείας: Αυτοί είναι οι κανόνες υγιεινής για την προστασία από τον κορωνοϊό


Κατευθυντήριες Οδηγίες και Μέτρα Πρόληψης σε εργασιακούς χώρους για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό περιπτώσεων λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό-2019 SARS-CoV-2


Υπουργείο Περιβάλλοντος: Οδηγίες για τη διαχείριση απορριμμάτων για περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοϊού


ΕΔΔΥΠΠΥ: Οδηγίες COVID 19


Μένουμε Σπίτι, Βγαίνουμε Νικητές
ΓΓ Πολιτικής Προστασίας





Ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση των χώρων Αστικού Πρασίνου


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2019

Στρατηγικός Σχεδιασμός
Δήμου Αμαρουσίου




ΕΠΠΕΡ

Στρατηγικοί Στόχοι
Το ΕΠΠΕΡ λειτουργεί συμπληρωματικά με τις υπόλοιπες περιβαλλοντικές παρεμβάσεις στα άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα.
Σύμφωνα με τον αρχικό του προγραμματισμό, το ΕΠΠΕΡ δεν περιελάμβανε μεγάλα έργα υποδομών περιβαλλοντικού χαρακτήρα όπως οι εγκαταστάσεις διαχείρισης αστικών λυμάτων, απορριμμάτων και ύδρευσης, έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ). Σύμφωνα πάντως με την τελευταία αναθεώρηση του Προγράμματος και του Συμπληρώματος Προγραμματισμού εντάχθηκε περιορισμένος αριθμός τέτοιων έργων.

Στο ΕΠΠΕΡ προτεραιότητα έχουν:
 
Δράσεις μέγιστης εθνικής σημασίας για την ποιότητα ζωής, όπως η παρακολούθηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού και ακουστικού περιβάλλοντος και η διαχείριση των τοξικών και επικινδύνων αποβλήτων.
Δράσεις που απαιτούν, για την υλοποίησή τους, τεχνογνωσία, η οποία δεν υφίσταται σε περιφερειακό ή άλλο τομεακό επίπεδο.
Δράσεις και παρεμβάσεις εθνικού χαρακτήρα, που απαιτούν υποδομές εθνικού επιπέδου, όπως το Δίκτυο Παρακολούθησης της Ποιότητας των Νερών και το Εθνικό Δίκτυο Πληροφοριών Περιβάλλοντος.
Δράσεις και παρεμβάσεις διαπεριφερειακού χαρακτήρα, όπως ολοκληρωμένες δράσεις για τις περιοχές του Δικτύου Φύση 2000 (NATURA 2000).
Δράσεις και παρεμβάσεις σε εφαρμογή Κοινοτικών Οδηγιών και Διεθνών Συμβάσεων και Συνθηκών.
Δράσεις αστικών αναπλάσεων εθνικής κλίμακας και προτεραιότητας ή καινοτόμου χαρακτήρα, όπως η ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων της Αθήνας, παρεμβάσεις στη Θεσσαλονίκη και άλλες μεγάλες πόλεις και η προστασία, ανάδειξη και διατήρηση παραδοσιακών οικισμών.
Δράσεις που αφορούν ειδικά προγράμματα, με ιδιαίτερες περιβαλλοντικές και τεχνογνωσιακές απαιτήσεις, όπως αυτά της αντιμετώπισης των βιομηχανικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης και της παρακολούθησης των παγκόσμιων περιβαλλοντικών προβλημάτων.
Δράσεις αντιπλημμυρικής προστασίας.
Έργα προστασίας και αναβάθμισης εδαφικών και υδατικών πόρων.
Προώθηση εθνικού σχεδιασμού για τη διαχείριση ειδικών (τοξικών) αποβλήτων.
Δράσεις περιφερειακού χαρακτήρα προσαρμογής της χώρας στην κοινοτική νομοθεσία στους τομείς των αστικών λυμάτων και των αστικών στερεών απορριμμάτων.
 
Επιλεγμένοι Βασικοί Δείκτες
Τα βασικά αναμενόμενα αποτελέσματα από την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι τα ακόλουθα :
 
Εξυπηρετούμενος πληθυσμός από αναβαθμισμένα δίκτυα ύδρευσης, 150.000 κάτοικοι
Κάλυψη των απαιτήσεων της Οδηγίας για την εφαρμογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα νερά (60/2000) κατά 50%
Ενίσχυση εργαστηρίων για την παρακολούθηση της ποιότητας των νερώv
Εξυπηρετούμενος πληθυσμός (76%) από Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (συμπεριλαμβάνονται το Ταμείο Συνοχής και ΠΕΠ – το ΕΠΠΕΡ συμβάλλει κατά 6%
Αποκατάσταση 132 στρεμμάτων ρυπασμένων χώρων από επικίνδυνα απόβλητα
Ωφελούμενος πληθυσμός από αποκατάσταση ΧΑΔΑ 80%
Έλεγχος – επιτήρηση του 90% του θαλασσίου περιβάλλοντος στο σύνολο της επικράτειας σε επίπεδο ΚΠΣ
Κάλυψη του 70% του πληθυσμού σε περιοχές που εφαρμόζονται ειδικά Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης
Κάλυψη του 85% των υποχρεώσεων που απορρέουν από την Κοινοτική Νομοθεσία όσον αφορά την ποιότητα της ατμόσφαιρας
Κάλυψη κατά 100% των υποχρεώσεων που απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις που αφορούν τα πλανητικά περιβαλλοντικά προβλήματα
Λειτουργία μηχανισμού ελέγχου και εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Δημιουργία ειδικής Υπηρεσίας (INSPECTORATE)
Εκπόνηση 4 Χωροταξικών Σχεδίων Εθνικού επιπέδου
40 παρεμβάσεις για τη βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη
Σχεδιασμός και οργάνωση της λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης 25 προστατευόμενων περιοχών
Αναδημιουργία Λίμνης Κάρλας έκτασης 38.000 στρ.
 
Πηγή: www.3kps.gr