Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

 

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος 
Εξόφληση Προστίμων από Παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.

Πληροφορίες
 
Αρμόδιο Τμήμα
Τμήμα Εσόδων
, ισόγειο Δημαρχιακού Μεγάρου, Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 213-2038028.
 

Πώς γίνεται η εξόφληση παραβάσεων του ΚΟΚ που βεβαιώνονται από την Ελληνική Αστυνομία;
Η επιβολή των διοικητικών προστίμων ρυθμίζεται με το άρθρο 104 του Κ.Ο.Κ. όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 93 του Νόμου 3542/2007 ο παραβάτης έχει δικαίωμα να εμφανισθεί εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών, η οποία αρχίζει από την επίδοση της βεβαίωσης στην Αρχή, στην οποία ανήκει το ανωτέρω όργανο, όπως αυτή προσδιορίζεται στη σχετική βεβαίωση παράβασης, προκειμένου να προβάλει τις αντιρρήσεις του.
Αν δεν προβληθούν αντιρρήσεις ή αν οι προβληθείσες απορριφθούν, επικυρώνεται το διοικητικό πρόστιμο από τον Προϊστάμενο της Αρχής και καταβάλλεται κατά το ήμισυ εντός δέκα (10) ημερών από της βεβαιώσεως της παραβάσεως, εκτός της περίπτωσης της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του Κ.Ο.Κ., που αφορά πρόστιμα από πλημμέλεια τοποθέτησης μέσων σήμανσης σε επικίνδυνες εργασίες, όπου το διοικητικό πρόστιμο καταβάλλεται στο ακέραιο. Η απόφαση με την οποία γίνονται δεκτές οι αντιρρήσεις απαιτείται να είναι πλήρως αιτιολογημένη με αναφορά σε συγκεκριμένα περιστατικά και στοιχεία.
Η προθεσμία των 10 ημερών αρχίζει την επόμενη της ημέρας που έγινε η βεβαίωση της παράβασης και λήγει όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα. Στην περίπτωση που η τελευταία ημέρα είναι, κατά νόμο, εορτάσιμο ή Σάββατο, η προθεσμία λήγει όταν περάσει ολόκληρη η επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Εφόσον παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία των δέκα (10) ημερών, το διοικητικό πρόστιμο καταβάλλεται χωρίς έκπτωση εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη βεβαίωσή του.
Τα πρόστιμα μπορούν να καταβληθούν τόσο εντός του δεκαημέρου όσο και εντός του διμήνου είτε στις ταμειακές υπηρεσίες των δήμων και κοινοτήτων, στα διοικητικά όρια των οποίων διαπιστώθηκαν οι παραβάσεις ή στα ΕΛ.ΤΑ. Μετά την προθεσμία των δύο μηνών, τα πρόστιμα βεβαιώνονται στις ταμειακές υπηρεσίες των δικαιούχων Δήμων και Κοινοτήτων, προκειμένου να επιδιωχθεί η είσπραξή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.

Πώς γίνεται η εξόφληση των παραβάσεων της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αμαρουσίου ή της Ελεγχόμενης στάθμευσης;
Οι παραβάσεις της Δημοτικής Αστυνομίας ή του συστήματος Ελεγχόμενης στάθμευσης που ισχύει εντός των ορίων του Δήμου Αμαρουσίου, μπορούν να εξοφλούνται στο Ταμείο του Δήμου (Βασ. Σοφίας 9, ισόγειο), Δευτέρα έως Παρασκευή, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Επίσης, τα συγκεκριμένα πρόστιμα μπορούν να εξοφλούνται με ταχυδρομική επιταγή, σε οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα της χώρας. Οι παραβάτες πρέπει να συμπληρώνουν στην ταχυδρομική επιταγή τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο), τον Δήμο Αμαρουσίου ως παραλήπτη και να αποστέλλουν ταυτόχρονα με συστημένη επιστολή το έντυπο της κλήσης. Στο σημείο της επιταγής που έχει προβλεφθεί χώρος για σημειώσεις θα πρέπει να αναγραφεί ως αιτία πληρωμής, ο αριθμός του παραστατικού παράβασης (κλήσης) και ο αριθμός της συστημένης επιστολής.


Δεν βρέθηκαν Αποτελέσματα