Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

 

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος

 
 Οικονομική Συμμετοχή (τροφεία)  
 

 ΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ (ΤΡΟΦΕΙΑ)

Η μηνιαία οικονομική συμμετοχή των γονέων καθορίζεται με την υπ’ αριθμ. 49/31-05-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου «Αμαρυσία Άρτεμις» (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.)

Η μηνιαία οικονομική συμμετοχή (τροφεία), θα κατατίθεται με μέριμνα των γονέων και κηδεμόνων, στην Τράπεζα Πειραιώς, στον λογαριασμό με αριθμό: 6041 030020 804,  (IBAN: GR16 0171 0410 0060 4103 0020 804)

Ως αιτιολογία στην κατάθεση θα εμφανίζεται το ονοματεπώνυμο του παιδιού και ο Παιδικός Σταθμός όπου φιλοξενείται το παιδί. Στη συνέχεια, οι γονείς υποχρεούνται να προσκομίζουν αντίγραφο της κατάθεσης στον Παιδικό Σταθμό.

Η καταβολή των τροφείων θα πραγματοποιείται ως εξής:

Δόση Περίοδος, από: Περίοδος, έως: Πληρωτέα έως: Μήνες
Α 01-09-2017 31-10-2017 30-09-2017 2
Β 01-11-2017 31-12-2017 30-11-2017 2
Γ 01-01-2018 28-02-2018 31-01-2018 2
Δ 01-03-2018 30-04-2018 31-03-2018 2
Ε 01-05-2018 31-07-2018 31-05-2018 3


Σε περίπτωση αποχώρησης του νηπίου δεν επιστρέφονται τα τροφεία που έχουν καταβληθεί. Η υποχρέωση καταβολής των τροφείων παύει κατόπιν αίτησης διαγραφής.

Τυχόν έγκριση εγγραφής λόγο αναπλήρωσης κενής θέσης στο β’ δεκαπενθήμερο του μήνα, δικαιούται έκπτωση 50% στο ποσό των τροφείων του αντίστοιχου μήνα.

Το μηνιαίο κόστος των τροφείων, με βάση πάντα το οικογενειακό εισόδημα, είναι διαμορφωμένο ως εξής:

Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα 1 παιδί 2 παιδιά
Μέχρι 10.000€ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ
Από 10.001 – 15.000€ 50 75
Από 15.001 – 20.000€ 55 82
Από 20.001 – 25.000€ 60 90
Από 25.001 – 30.000€ 75 112
Από 30.001 – 35.000€ 95 142
Από 35.001 – 40.000€ 110 165
Από 40.001 – 45.000€ 130 195
Από 45.001 – 50.000€ 150 225
Από 50.001 – 70.000€ 180 270
Από 70.001 – και άνω 200 300


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΟι γονείς, οι οποίοι εμπίπτουν στις προϋποθέσεις ένταξης στο Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» και δεν δηλώσουν συμμετοχή ή απορριφθούν λόγω ελλιπούς φακέλου δικαιολογητικών θα καταβάλουν ολόκληρο το ποσό των τροφείων που αντιστοιχούν στο ετήσιο οικογενειακό εισόδημά τους, χωρίς να τους αναγνωριστεί οποιαδήποτε απαλλαγή ή μείωση. Ειδικά όσοι έχουν χαμηλό εισόδημα, μέχρι 10.000€, θα καταβάλουν μηνιαία τροφεία 50,00€ για το πρώτο παιδί και 25,00€ για το δεύτερο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Καμία αίτηση επανεγγραφής δεν θα γίνεται δεκτή εάν υπάρχει οφειλή τροφείων από 1-9-2016 έως 31-5-2017.

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΡΟΦΕΙΩΝ

 1. Απαλλάσσονται της καταβολής τροφείων, παιδιά προερχόμενα από διάφορα ιδρύματα, που εδρεύουν στην πόλη.
 2. α) Απαλλάσσονται της καταβολής τροφείων, υπερπολύτεκνες οικογένειες με πέντε παιδιά και άνω.
  β) Απαλλάσσονται της καταβολής τροφείων, πολύτεκνες οικογένειες, με τέσσερα παιδιά και με εισόδημα έως 50.000€. Πέραν του ποσού αυτού θα καταβάλλουν το 60% της αντίστοιχης κλίμακας των τροφείων για κάθε παιδί.
  γ) Απαλλάσσονται της καταβολής τροφείων τρίτεκνες οικογένειες και με εισόδημα έως 45.000€. Πέραν του ποσού αυτού θα καταβάλλουν το 60% της αντίστοιχης κλίμακας των τροφείων για κάθε παιδί.
  δ) Απαλλάσσεται της καταβολής τροφείων το τρίτο παιδί κάθε οικογένειας όταν και τα τρία παιδιά φιλοξενούνται στον Παιδικό Σταθμό.
 3. Όσοι έχουν στην οικογένεια τους άτομο με ειδικές ανάγκες (σύζυγοι ή παιδιά), με κατ’ ελάχιστο ποσοστό αναπηρίας 67% (προσκομίζεται βεβαίωση Υγειονομικής επιτροπής - ΚΕΠΑ) και με οικογενειακό εισόδημα έως 30.000€ θα καταβάλλουν 50€ για το ένα παιδί και το ήμισυ του ποσού αυτού για το δεύτερο παιδί. Πέραν του ποσού αυτού θα καταβάλλουν το 60% της αντίστοιχης κλίμακας των τροφείων για κάθε παιδί.
 4. Οι χήροι/ες, διαζευγμένες, σε διάσταση, μονογονεϊκές οικογένειες, άνεργοι φοιτητές ή σπουδαστές (στο πρώτο πτυχίο), στρατιώτες (προσκομίζεται η ανάλογη κατά περίπτωση βεβαίωση):
  α) μέχρι 20.000 ευρώ απαλλάσσονται των τροφείων.
  β) Από 20.001€ έως 30.000€ θα καταβάλλουν 50€ για το ένα παιδί και το ήμισυ του ποσού αυτού για το δεύτερο παιδί.
 5. Θα απαλλάσσονται της καταβολής των τροφείων τα παιδιά των υπαλλήλων των Παιδικών Σταθμών.
 6. Οι υπάλληλοι γενικώς του Δήμου Αμαρουσίου και των φορέων του (προσκομίζεται οικεία βεβαίωση ή αντίγραφο μισθοδοσίας), που έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 30.000€ θα καταβάλλουν σύμφωνα με την χαμηλότερη κλίμακα του συνημμένου πίνακα (50€) για το ένα παιδί και το ήμισυ του ποσού αυτού για το δεύτερο παιδί. Για εισοδήματα άνω των 30.000€ θα καταβάλλουν το 60% της αντίστοιχης κλίμακας των μηνιαίων τροφείων για κάθε παιδί (έως 2 παιδιά). Επίσης οι παραπάνω υπάλληλοι που έχουν από 3 παιδιά και άνω θα καταβάλλουν τροφεία σύμφωνα με τις περιπτώσεις 2α)  2β)  2γ)  2δ)  των απαλλαγών και ειδικών ρυθμίσεων καταβολής τροφείων.