Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Υπουργείο Υγείας: Αυτοί είναι οι κανόνες υγιεινής για την προστασία από τον κορωνοϊό


Κατευθυντήριες Οδηγίες και Μέτρα Πρόληψης σε εργασιακούς χώρους για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό περιπτώσεων λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό-2019 SARS-CoV-2


Υπουργείο Περιβάλλοντος: Οδηγίες για τη διαχείριση απορριμμάτων για περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοϊού


ΕΔΔΥΠΠΥ: Οδηγίες COVID 19


Μένουμε Σπίτι, Βγαίνουμε Νικητές
ΓΓ Πολιτικής Προστασίας

Ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση των χώρων Αστικού Πρασίνου


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2019

Στρατηγικός Σχεδιασμός
Δήμου ΑμαρουσίουΑσφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων

Ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την υπηρεσία με τίτλο: «Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής στο σύνολο της υπηρεσίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 13/2020 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός (εκτιμώμενη αξία σύμβασης) για την ασφάλιση των οχημάτων  και μηχανημάτων έργου για χρονικό διάστημα  δύο (2) ετών, ανέρχεται στο ποσό των 250.000,00 € και αναλύεται:

  1. σε 194.790,00 € των υφιστάμενων οχημάτων και μηχανημάτων έργου, 
  2. σε 11.625,00 € για την ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου τα οποία θα περιέλθουν στο Δήμο Αμαρουσίου μετά τις 19/04/2022  και
  3. σε 43.585,00 € που αντιστοιχούν στο δικαίωμα προαίρεσης

και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου.

Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 96749) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι την Παρασκευή 16η Οκτωβρίου 2020 Ώρα 17:00 μ.μ.  Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020  και ώρα 11:00 π.μ.

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου : 6ΘΤΞΩΨ9-ΖΦ8

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης: 6Τ6ΟΩΨ9-ΞΩΠ


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 745 KB 
ΤΕΥΔ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 48 KB 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 58 KB 

Επιστροφή