Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Υπουργείο Υγείας: Αυτοί είναι οι κανόνες υγιεινής για την προστασία από τον κορωνοϊό


Κατευθυντήριες Οδηγίες και Μέτρα Πρόληψης σε εργασιακούς χώρους για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό περιπτώσεων λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό-2019 SARS-CoV-2


Υπουργείο Περιβάλλοντος: Οδηγίες για τη διαχείριση απορριμμάτων για περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοϊού


ΕΔΔΥΠΠΥ: Οδηγίες COVID 19


Μένουμε Σπίτι, Βγαίνουμε Νικητές
ΓΓ Πολιτικής Προστασίας
Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2019

Στρατηγικός Σχεδιασμός
Δήμου ΑμαρουσίουΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α

Ο Δήμαρχος  Αμαρουσίου

Προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής(του μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης επί της εκατό (%)), υπολογιζόμενης στη συνέχεια για έκαστο είδος, στην εκάστοτε εβδομαδιαία διαμορφούμενη μέση λιανική τιμή του Νομού Αττικής, η οποία εκδίδεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.», προϋπολογισμού 74.399,40 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 9Α /2020 Μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και σύμφωνα με  τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016.   

Τα είδη και οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αριθμ. 9Α /2020 Μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.     

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου, (Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα), την 24η του μηνός Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. (καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών), από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών.

Η προσφορά πρέπει να αναφέρει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου : Ψ040ΩΨ9-ΛΨ2

ΑΔΑΜ Διακήρυξης Δημάρχου : 20PROC007084897

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης: 9ΥΟΛΩΨ9-ΚΔΠ


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α 57 KB 
ΤΕΥΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α 35 KB 

Επιστροφή