Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Υπουργείο Υγείας: Αυτοί είναι οι κανόνες υγιεινής για την προστασία από τον κορωνοϊό


Κατευθυντήριες Οδηγίες και Μέτρα Πρόληψης σε εργασιακούς χώρους για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό περιπτώσεων λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό-2019 SARS-CoV-2


Υπουργείο Περιβάλλοντος: Οδηγίες για τη διαχείριση απορριμμάτων για περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοϊού


ΕΔΔΥΠΠΥ: Οδηγίες COVID 19


Μένουμε Σπίτι, Βγαίνουμε Νικητές
ΓΓ Πολιτικής Προστασίας
Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2019

Στρατηγικός Σχεδιασμός
Δήμου ΑμαρουσίουΠαροχή υπηρεσιών σωματομετρικών μετρήσεων και δημιουργίας αθλητικού - ψυχολογικού προφίλ για τα παιδιά που συμμετέχουν στο αθλητικό camp της Επιχείρησης

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής (η χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο των υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών σωματομετρικών μετρήσεων και δημιουργίας αθλητικού - ψυχολογικού προφίλ για τα παιδιά που συμμετέχουν στο αθλητικό camp της Επιχείρησης» και σύμφωνα με  τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016.  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των ευρώ εξήντα χιλιάδων (60.000,00 €)  πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού Ευρώ εβδομήντα τεσσάρων  χιλιάδων τετρακοσίων (74.400,00€)

 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου, (Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα), την 07-07-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ. (καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών), από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών.

Επισυνάπτονται υποδείγματα.

ΑΔΑ Διακήρυξης Προέδρου :       6ΙΘ1465ΤΒΞ-Ω2Σ

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης:   9Ψ1Π465ΤΒΞ-406


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
ΤΕΥΔ για την Παροχή υπηρεσιών σωματομετρικών μετρήσεων και δημιουργίας αθλητικού - ψυχολογικού προφίλ για τα παιδιά που συμμετέχουν στο αθλητικό camp της Επιχείρησης 36 KB 
Υπόδειγμα εξωφύλλου φακέλου προσφοράς για την Παροχή υπηρεσιών σωματομετρικών μετρήσεων και δημιουργίας αθλητικού - ψυχολογικού προφίλ για τα παιδιά που συμμετέχουν στο αθλητικό camp της Επιχείρησης 13 KB 
Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς για την Παροχή υπηρεσιών σωματομετρικών μετρήσεων και δημιουργίας αθλητικού - ψυχολογικού προφίλ για τα παιδιά που συμμετέχουν στο αθλητικό camp της Επιχείρησης 14 KB 

Επιστροφή