Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Υπουργείο Υγείας: Αυτοί είναι οι κανόνες υγιεινής για την προστασία από τον κορωνοϊό


Κατευθυντήριες Οδηγίες και Μέτρα Πρόληψης σε εργασιακούς χώρους για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό περιπτώσεων λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό-2019 SARS-CoV-2


Υπουργείο Περιβάλλοντος: Οδηγίες για τη διαχείριση απορριμμάτων για περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοϊού


ΕΔΔΥΠΠΥ: Οδηγίες COVID 19


Μένουμε Σπίτι, Βγαίνουμε Νικητές
ΓΓ Πολιτικής Προστασίας
Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2018

Στρατηγικός Σχεδιασμός
Δήμου ΑμαρουσίουΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (Α.Ε.Κ.Κ.)

Περιληπτική Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (Α.Ε.Κ.Κ.)», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, στο σύνολο της υπηρεσίας, που περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό στην 3/2020 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπηρεσιών αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αριθμ. 3/2020 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των σαράντα χιλιάδων τριακοσίων δεκατεσσάρων ευρώ και εξήντα λεπτών (40.314,60 €) επί πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού σαράντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ευρώ και δέκα λεπτών (49.990,10 €).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου, (Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα), την 01η του μηνός Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11:00 π.μ. (καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών), από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών.

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου : 6Β8ΚΩΨ9-61Ε

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης: ΩΓΑΣΩΨ9-Ω3Κ

Επισυνάπτονται και παραρτήματα.


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Παράρτημα Β ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΕΚΚ 19 KB 
Παράρτημα Γ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ ΠΡΟΣΟΦΡΑΣ ΑΕΚΚ 13 KB 
Παράρτημα Δ ΤΕΥΔ ΑΕΚΚ 33 KB 

Επιστροφή