Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Υπουργείο Υγείας: Αυτοί είναι οι κανόνες υγιεινής για την προστασία από τον κορωνοϊό


Κατευθυντήριες Οδηγίες και Μέτρα Πρόληψης σε εργασιακούς χώρους για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό περιπτώσεων λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό-2019 SARS-CoV-2


Υπουργείο Περιβάλλοντος: Οδηγίες για τη διαχείριση απορριμμάτων για περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοϊού


ΕΔΔΥΠΠΥ: Οδηγίες COVID 19


Μένουμε Σπίτι, Βγαίνουμε Νικητές
ΓΓ Πολιτικής Προστασίας
Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2019

Στρατηγικός Σχεδιασμός
Δήμου ΑμαρουσίουΠροκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο «Εργασίες κλαδέματος υψηλών δένδρων»

Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την υπηρεσία με τίτλο «Εργασίες κλαδέματος υψηλών δένδρων», και σύμφωνα με  τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016.  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των ογδόντα χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ευρώ (80.550,00 €) επί πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού  ενενήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα δύο ευρώ (99.882,00 €).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου, (Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα), την 30η  Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη, και ώρα 11:00 π.μ. (καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών η 24η Ιουλίου 2019), από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών.

Επισυνάπτονται υποδείγματα.

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου :         6ΘΚ1ΩΨ9-ΞΕ9

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης:     Ψ0Ω9ΩΨ9-ΔΗΤ

 


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) για Εργασίες κλαδέματος υψηλών δένδρων 35 KB 
Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς για Εργασίες κλαδέματος υψηλών δένδρων 18 KB 
Διευκρινήσεις διακήρυξης ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Εργασίες κλαδέματος υψηλών δένδρων 356 KB 

Επιστροφή