Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Σχέδιο Προϋπολογισμού 2019

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2017

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


Υποβολή αιτήσεων δημοτών και φορέων για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

 Aνοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

Aνοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020» και ένταξη της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» – Κ.Σ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ /ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ με Κωδικό ΟΠΣ 5029645, με τίτλο Υποέργου ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), είτε για:

1.         το σύνολο της προμήθειας, ή

2.         μόνο για το Τμήμα Β, ή

3.         για το σύνολο των Τμημάτων Α, Γ, Δ, Ε),

που περιλαμβάνεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της υπ’αριθμ. 3/2019 μελέτης του Γραφείου Προγραμματισμού και Αξιοποίησης Πόρων.

 

Η συνολική δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των 109.440,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), η οποία θα θα χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 73886) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 19η του μηνός Ιουνίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την Τρίτη 25 Ιουνίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ.

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου : 6ΘΞΨΩΨ9-70Γ

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης: 6ΛΙΔΩΨ9-ΣΣΗ

Επισυνάπτονται και παραρτήματα.


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΕΒΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 179 KB 
Διευκρινήσεις για την προμήθεια ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 351 KB 
13-06-2019 διευκρινήσεις για την προμήθεια ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 513 KB 

Επιστροφή