Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Υπουργείο Υγείας: Αυτοί είναι οι κανόνες υγιεινής για την προστασία από τον κορωνοϊό


Κατευθυντήριες Οδηγίες και Μέτρα Πρόληψης σε εργασιακούς χώρους για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό περιπτώσεων λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό-2019 SARS-CoV-2


Υπουργείο Περιβάλλοντος: Οδηγίες για τη διαχείριση απορριμμάτων για περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοϊού


ΕΔΔΥΠΠΥ: Οδηγίες COVID 19


Μένουμε Σπίτι, Βγαίνουμε Νικητές
ΓΓ Πολιτικής Προστασίας
Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2018

Στρατηγικός Σχεδιασμός
Δήμου ΑμαρουσίουΠροκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΥΤΕΡΠΗΣ»

 

Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΥΤΕΡΠΗΣ», και σύμφωνα με  τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016.  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των εκατό εξήντα ενός χιλιάδων (161.000,00 €) επί πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού εκατό ενενήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων σαράντα ευρώ (199.640,00 €).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου, (Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα), την 20η  Ιουνίου 2019, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 11:00 π.μ. (καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών), από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών.

Επισυνάπτονται υποδείγματα.

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου :         6ΤΙΡΩΨ9-ΘΨΥ

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης:     6ΝΞΦΩΨ9-ΛΔΔ

 


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Γ.ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΔ (ΤΕΥΔ) 1040 KB 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 280519 619 KB 

Επιστροφή