Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος ΔήμοςΤεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2018

Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2019

Σχέδιο Προϋπολογισμού 2019

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2016

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


 Παροχή Ηχητικής και Φωτιστικής κάλυψης εκδηλώσεων Δήμου Αμαρουσίου

Περιληπτική Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή Ηχητικής και Φωτιστικής κάλυψης εκδηλώσεων Δήμου Αμαρουσίου», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), στο σύνολο της υπηρεσίας, που περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό στην 1./17.01.2019 μελέτης της Δ/νσης Αθλητισμού & Πολιτισμού.
 
Οι τεχνικές προδιαγραφές εργασιών αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αριθμ. 1/17.1.2019 Μελέτη της Δ/νσης Αθλητισμού & Πολιτισμού.
 
Η συνολική δαπάνη για την εν λόγω υπηρεσία έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των σαράντα χιλιάδων ογδόντα πέντε ευρώ (40.085,00€) επί πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού σαράντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων πέντε ευρώ και σαράντα λεπτών (49.705,40€), η οποία θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου, (Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα), την  12η του μηνός Μαρτίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. (καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών), από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών.

 

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου : ΨΟΔΜΩΨ9-7Ι8

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης: ΩΟΡΠΩΨ9-ΕΡ7

Επισυνάπτονται και παραρτήματα.


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Παράρτημα B: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς για το διαγωνισμό «Παροχή Ηχητικής και Φωτιστικής κάλυψης εκδηλώσεων Δήμου Αμαρουσίου 48 KB 
Παράρτημα Δ’ : Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) για το διαγωνισμό «Παροχή Ηχητικής και Φωτιστικής κάλυψης εκδηλώσεων Δήμου Αμαρουσίου 130 KB 

Επιστροφή