Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος
Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2018

Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2019

Σχέδιο Προϋπολογισμού 2019

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2016

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Ο Δήμος Αμαρουσίου διακηρύσσει  ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: "ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ" εκτιμώμενης αξίας 71.227,94€  (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 08-02-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 14-02-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 11/04/2019

Μετάθεση ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών του Διαγωνισμού «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»

Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 87/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΔΩ0ΩΨ9-Ξ12) μετατίθεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μελέτης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ», προϋπολογισμού 57.441,89€ χωρίς ΦΠΑ (με ΦΠΑ 24% 71.227,94€), η οποία σύμφωνα με τη διακήρυξη (υπ’ αριθ. 392/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ: 65ΓΙΩΨ9-Σ6Χ) επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στις 14-02-2019.

Ως νέα ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 23η Απριλίου 2019, ημέρα Μ.Τρίτη και ώρα 10:00π.μ.

 


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Mελέτη, ΤΕΥΔ, όροι διακήρυξης και Οικονομική προσφορά για τη μελέτη οριοθέτησης ρεμάτων 2144 KB 
10-01-19 Ορθή επανάληψη αρχείων για τη μελέτη οριοθέτησης ρεμάτων 1824 KB 
11/04/19 Η υπ’ αριθ. 87/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΔΩ0ΩΨ9-Ξ12) μετατίθεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών 284 KB 

Επιστροφή