Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος
Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2018

Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2019

Σχέδιο Προϋπολογισμού 2019

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2016

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


 Ανάρτηση διαγωνισμού με τιτλο «Ανάπλαση της πλατείας Ηρώων Αμαρουσίου με βιοκλιματικό σχεδιασμό»

Ο Δήμος Αμαρουσίου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ» Εκτιμώμενης αξίας 721.930,79 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% )

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 5η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται μετά την παρέλευση τριών εργάσιμων ημερών από την προθεσμία υποβολής ήτοι η 11η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00.


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Διακήρυξη 1304 KB 
Οικονομική Προσφορά 112 KB 
ΤΕΥΔ I 194 KB 
ΤΕΥΔ II 730 KB 
Μελέτη 9986 KB 
11-01-19 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-Όροι διακήρυξης για τo έργο με τίτλο: «Ανάπλαση Πλατείας Ηρώων Αμαρουσίου με Βιοκλιματικό Σχεδιασμό» 1266 KB 
11-01-19 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΤΕΥΔ για τo έργο με τίτλο: «Ανάπλαση Πλατείας Ηρώων Αμαρουσίου με Βιοκλιματικό Σχεδιασμό» 194 KB 
21-01-19 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-Οικονομικής Προσφοράς για τo έργο με τίτλο: «Ανάπλαση Πλατείας Ηρώων Αμαρουσίου με Βιοκλιματικό Σχεδιασμό» 36 KB 

Επιστροφή