Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος
Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2018

Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2019

Σχέδιο Προϋπολογισμού 2019

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2016

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


 Ανάρτηση διαγωνισμού με τιτλο «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»

Ο Δήμος Αμαρουσίου διακηρύσσει  ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: « ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  ( Σ Β Α Κ ) ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ »  Εκτιμώμενης αξίας 143.512,58 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 25/01/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 31/01/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Διακήρυξη 1378 KB 
Οικονομική Προσφορά 108 KB 
Τελική Μελέτη 1054 KB 
ΤΕΥΔ 634 KB 

Επιστροφή