Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος
Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2018

Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2019

Σχέδιο Προϋπολογισμού 2019

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2016

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων (Προμήθεια ειδών φωταγωγήσεων)

Ο Δήμαρχος  Αμαρουσίου

Προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων (Προμήθεια ειδών φωταγωγήσεων)», με κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), στο σύνολο της προμήθειας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 26/2018 μελέτη της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ.

Η συνολική δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των  149.929,39€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου και συγκεκριμένα θα επιβαρύνει τους Κ.Α. 10-6691.001, συνολικού βεβαιωμένου ποσού  149.929,39€. Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 64626) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 29η του μηνός Οκτωβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την Παρασκευή 02 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ.

Πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό, παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Tμήμα  Προμηθειών.

Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του ΔΗΜΟΥ www.maroussi.gr.

 Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2 % της προεκτιμώμενης αξίας, μη συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α..

Για το σύνολο όλων των ομάδων  του ενδεικτικού προϋπολογισμού, ύψους 120.910,80 χωρίς το Φ.Π.Α., η εγγύηση συμμετοχής είναι  2.418,22 €.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης

Η διάρκεια ισχύος της προσφοράς θα είναι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και δύναται να παραταθεί πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο µε το ήμισυ του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, ήτοι κατά ενενήντα (90) ημέρες.

Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο μήνες (2) από την υπογραφή της.

Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του οικονομικού αντικειμένου κατά την παραπάνω διάρκεια, ο Δήμος δύναται να επεκτείνει την χρονική διάρκεια της σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από το αρχικό συμβατικό χρόνο, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής, είτε από αίτημα του προμηθευτή πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου: ΩΑΣΣΩΨ9-Ζ7Ρ

ΚΗΜΔΗΣ Διακήρυξης Δημάρχου: 18PROC003791766

ΑΔΑ Προκήρυξης Δημάρχου:6ΜΩΨΩΨ9-ΘΦΡ

ΚΗΜΔΗΣ Προκήρυξης Δημάρχου: 18PROC003791832


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) 123 KB 
Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς 108 KB 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΣΗΔΗΣ 155 KB 

Επιστροφή