Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος ΔήμοςΤεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2018

Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2019

Σχέδιο Προϋπολογισμού 2019

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2016

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


 ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ” με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ 73518

28/06/2018

Αναβάλλεται η αποσφράγιση των προσφορών του ως άνω ηλεκτρονικού διαγωνισμού, η οποία είχε οριστεί για την 11η Ιουλίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.

Επισημαίνεται ότι οι τροποποιημένοι όροι διακήρυξης και οι νέες καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής και αποσφράγισης προσφορών του ως άνω διαγωνισμού θα οριστούν με νέα απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμαρουσίου και θα ακολουθήσει η σχετική ανακοίνωση στο site του Δήμου και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 


Προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: “ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ” με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ 73518

Επισυνάπτονται οι Όροι Διακήρυξης, η Μελέτη και το ΤΕΥΔ.

Ανακοίνωση τροποποίησης στοιχείων και παράτασης διαγωνισμού για το έργο: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ» με Α/Α: 73518

Παρατείνεται ο εν θέματι διαγωνισμός, βάσει του άρθρου 121 του Ν. 4412/2016, με νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018 και ώρα 15:00μ.μ.

Η νέα ημερομηνία για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών είναι την Τετάρτη 11 Ιουλίου 2018 και ώρα 10:00π.μ.


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Μελέτη έργου:Διάνοιξη γεώτρησης δημοτικού κολυμβητηρίου και καταθλιπτικού αγωγού 1823 KB 
Έγκριση όρων διακήρηξης για το έργο:Διάνοιξη γεώτρησης δημοτικού κολυμβητηρίου και καταθλιπτικού αγωγού 810 KB 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 185 KB 
Ανακοίνωση τροποποίησης στοιχείων και παράτασης διαγωνισμού για το έργο: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ» με Α/Α: 73518 207 KB 
Μελέτη Έργου : Διάνοιξη Γεώτρησης Δημοτικού Κολυμβητηρίου και Καταθλιπτικού Αγωγού (Ορθή Επανάληψη) 1329 KB 
Αναβολή διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ για το έργο: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ» με Α/Α: 73518 196 KB 

Επιστροφή