Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος ΔήμοςΤεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2018

Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2019

Σχέδιο Προϋπολογισμού 2019

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2016

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


 Εργασίες κλαδέματος υψηλών δένδρων

Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, στο σύνολο της υπηρεσίας με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ » , και σύμφωνα με  τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016.      

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των εκατόν σαράντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα πέντε ευρώ (144.855,00 €) επί πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού εκατόν εβδομήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων είκοσι ευρώ και είκοσι λεπτών (179.620,20 €).

Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 55545) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η  27η του μηνός Απριλίου 2018 ημέρα Παρασκευη και ώρα 17.00.

Επισυνάπτονται υποδείγματα.

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου : ΩΑΕΕΩΨ9-7ΥΨ

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης: 7ΧΘΝΩΨ9-ΔΧ3


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης 129 KB 
ΥΠΌΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 52 KB 

Επιστροφή