Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος

 Προκήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την ομάδα Α της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων»», και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016.

Προκήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την ομάδα Α της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων»», και σύμφωνα με  τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016.  

Τα στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών, περιλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ. 36/2017 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων δέκα τεσσάρων ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (1.514,32€) επί πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού χιλίων οκτακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (1.877,76€).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου, (Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα), ημέρα Τρίτη 09 Ιανουαρίου 2018  και ώρα 11:00 π.μ. (καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών), από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών.

 

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου : 7ΜΧ0ΩΨ9-2Β0

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης: Ω9ΦΣΩΨ9-ΖΚΔ


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Υπόδειγμα εξωφύλλου φακέλου προσφοράς (22-12-17) 35 KB 
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (22-12-17) 37 KB 
ΤΕΥΔ (22-12-2017) 133 KB 

Επιστροφή