Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος ΔήμοςΤεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2018

Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2019

Σχέδιο Προϋπολογισμού 2019

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2016

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων»

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, ανά ομάδα της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων»», και σύμφωνα με  τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016.  

Τα στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών, περιλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ. 36/2017 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των τριάντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και δώδεκα λεπτών (39.999,12€) επί πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού σαράντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και ενενήντα ενός λεπτών (49.598,91€).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου, (Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα), ημέρα Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017  και ώρα 11:00 (καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών), από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών.

 
ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου : 7Γ71ΩΨ9-Ι7Υ

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης: 7ΥΚΝΩΨ9-ΥΥΦ

Επισυνάπτονται και παραρτήματα.


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Παράρτημα B΄: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 101 KB 
Παράρτημα Γ : Υπόδειγμα εξωφύλλου φακέλου προσφοράς 35 KB 
Παράρτημα Δ΄ : Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) 133 KB 
22-11-17 Διευκρινήσεις επί της με αριθ. 53907/15-11-2017 διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΕΩΝ» 60 KB 

Επιστροφή