Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος ΔήμοςΤεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2018

Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2019

Σχέδιο Προϋπολογισμού 2019

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2016

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο«Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτικών μηχανών, φωτοτυπικού χαρτιού, γραφικής ύλης και εντύπων του Δήμου Αμαρουσίου»

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), στο σύνολο της προμήθειας ή ανά ομάδα, με τίτλο «Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτικών μηχανών, φωτοτυπικού χαρτιού, γραφικής ύλης και εντύπων του Δήμου Αμαρουσίου», και σύμφωνα με  τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016.   

Τα είδη και οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αριθμ. 1/2017 Μελέτη της Δ/νσης Δημοτικής Περιουσίας και Προμηθειών  του Τμήματος Επιμελητείας.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των πενήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και είκοσι επτά λεπτών (59.588,27 €) επί πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού εβδομήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (73.889,45 €).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου, (Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα), την 29η του μηνός Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 11:00 π.μ. (καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών), από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών.

Η προσφορά πρέπει να αναφέρει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

 

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου : 6ΨΖ7ΩΨ9-ΟΓΗ

ΑΔΑΜ Διακήρυξης Δημάρχου : 17PROC002245545

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης: 7Ζ9ΧΩΨ9-26Τ

 

Επισυνάπτονται και παραρτήματα σε “WORD”.


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Παράρτημα Β: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 481 KB 
Παράρτημα Γ. Δήλωση είδους και κατασκευαστή αναλωσίμων 141 KB 
Παράρτημα Δ: Τεχνικές προδιαγραφές και πίνακας συμμόρφωσης φωτοτυπικού χαρτιού 66 KB 
Παράρτημα Ε’ : Υπόδειγμα εξωφύλλου φακέλου προσφοράς 42 KB 
Παράρτημα ΣΤ’ : Τυποποιημένο εντύπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) 144 KB 

Επιστροφή