Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος ΔήμοςΤεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2018

Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2019

Σχέδιο Προϋπολογισμού 2019

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2016

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου Συνοπτικός διαγωνισμός για την υπηρεσία με τίτλο : «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών Δήμου Αμαρουσίου, μέσω της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας και της αξιοποίησης των ανθρωπίνων πόρων»

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, στο σύνολο της υπηρεσίας με τίτλο « Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών Δήμου Αμαρουσίου, μέσω της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας και της αξιοποίησης των ανθρωπίνων πόρων», και σύμφωνα με  τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016.  

Τα στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών, περιλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ. 1/2017 μελέτη του Αυτοτελούς Γραφείου Διαχείρισης Ολικής Ποιότητας.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €) επί πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00 €).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου, (Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα), ημέρα Τετάρτη 08 Νοεμβρίου 2017  και ώρα 11:00 (καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών), από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών.

 

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου : 67ΔΚΩΨ9-6ΗΛ

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης: 718ΠΩΨ9-5ΨΛ

Επισυνάπτονται και παραρτήματα.


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Οικονομική Προσφορά για τον διαγωνισμό: Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 35 KB 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 136 KB 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 34 KB 

Επιστροφή