Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

 

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος Προκήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο «Υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης και αναβάθμισης εφαρμογών λογισμικού και υπηρεσίες ανανέωσης του τοίχους προστασίας και του antivirus »

Προκήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης και αναβάθμισης εφαρμογών λογισμικού και υπηρεσίες ανανέωσης του τοίχους προστασίας και του antivirus»,» και μόνο για τις ομάδες Α7, Α13 και για το σύνολο της ΟΜΑΔΑΣ Β’ της 2/2017 μελέτης του Τμ. Πληροφορικής & Επικοινωνιών της Δ/νσης Διοίκησης & Ανθρώπινου Δυναμικού, σύμφωνα με  τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016.  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των δώδεκα χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα τριών ευρώ (12.783,00 €) επί πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού δεκαπέντε χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα  ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (15.850,92 €).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου, (Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα), την 28η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 10:30 π.μ. (καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών), από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών.

 

Επισυνάπτονται υποδείγματα.

 

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου :      6ΖΠΨΩΨ9-7ΙΝ

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης:  78Ν8ΩΨ9-ΛΑΟ


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
ΜΕΛΕΤΗ 263 KB 
Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) 155 KB 
Υπόδειγμα εξώφυλλου φακέλου προσφοράς 36 KB 
Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς 40 KB 
Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 30 KB 

Επιστροφή