Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος
 Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια – επισκευή - συντήρηση ελαστικών, αεροθαλάμων και ζαντών»

Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, στο σύνολο της προμήθειας και της υπηρεσίας, δηλαδή τη χαμηλότερη τιμή η οποία θα προκύψει από το άθροισμα των ΟΜΑΔΩΝ Α, Β, Γ και Δ, , που περιλαμβάνεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της 4Α/2017 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης με τίτλο «Προμήθεια – επισκευή - συντήρηση ελαστικών, αεροθαλάμων και ζαντών», και σύμφωνα με  τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016.  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των ενενήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ (96.774,00 €) επί πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού εκατον δεκαενέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (119.999,76 €).

Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 45128) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η  8η του μηνός Σεπτεμβρίου ημέρα Παρασκευη και ώρα 17.00.

Επισυνάπτονται υποδείγματα.

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου : 6ΞΙΤΩΨ9-Ζ4Ξ

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης: ΩΗΙΗΩΨ9-ΚΔ5


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ)_160817 141 KB 
ΥΠΌΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 173 KB 
Διευκρινήσεις επί του από 25/08/2017 ψηφιακά υπογεγραμμένου αιτήματος της εταιρείας ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.Ε. για παροχή διευκρινήσεων για το διαγωνισμό «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ ΚΑΙ ΖΑΝΤΩΝ» με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 45128 343 KB 
Παροχή διευκρινίσεων για τον διαγωνισμό «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ ΚΑΙ ΖΑΝΤΩΝ», σύμφωνα με την υπ. αριθ. 37116/14-08-2017 διακήρυξη, ΚΩΔ. ΕΣΗΔΗΣ: 45128 188 KB 

Επιστροφή