Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

 

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος Προκήρυξη ανοικτού άνω των ορίων δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο : «Υπηρεσίες Φύλαξης εγκαταστάσεων του Δήμου»

Προκήρυξη ανοικτού άνω των ορίων δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο : «Υπηρεσίες Φύλαξης εγκαταστάσεων του Δήμου», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή),  για το σύνολο της υπηρεσίας.

Οι τεχνικές προδιαγραφές περιλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ. 10/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί  μέχρι του ποσού των  369.996,56€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ).

Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 44184) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Τρίτη 29η Αυγούστου 2017 Ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται σε τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ.

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου : 7Φ5ΣΩΨ9-Ν6Ζ

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης: Ω13ΔΩΨ9-1ΝΦ

Επισυνάπτονται και παραρτήματα.


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 65 KB 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης Ι 174 KB 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης ΙΙ 148 KB 
Μελέτη "Υπηρεσίες Φύλαξης Εγκαταστάσεων του Δήμου" 119 KB 
Διευκρινήσεις επί της με αριθ. 33829/21-07-2017 διακήρυξης ανοιχτού άνω των ορίων δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ». 163 KB 

Επιστροφή