Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος
 Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο «Υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης και αναβάθμισης εφαρμογών λογισμικού και υπηρεσίες ανανέωσης του τοίχους προστασίας και του antivirus »

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, για μία ή περισσότερες από τις υπηρεσίες της ομάδας Α και υποχρεωτικά για όλες τις υπηρεσίες της ομάδας Β της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης και αναβάθμισης εφαρμογών λογισμικού και υπηρεσίες ανανέωσης του τοίχους προστασίας και του antivirus», και σύμφωνα με  τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016.  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των πενήντα επτά χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ (57.395,00 €) επί πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού εβδομήντα μίας χιλιάδων εκατόν εξήντα εννέα ευρώ και ογδόντα λεπτών (71.169,80 €).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου, (Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα), την 18η Ιουλίου 2017, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:30 π.μ. (καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών), από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών.

Επισυνάπτονται υποδείγματα.

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου :  Ψ6Θ5ΩΨ9-ΑΔΑ

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης:  7ΧΨΚΩΨ9-ΘΡΚ


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Κείμενο υπεύθυνης δήλωσης 30 KB 
Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) 143 KB 
Υπόδειγμα εξώφυλλου φακέλου προσφοράς 35 KB 
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 40 KB 

Επιστροφή