Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

 

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος

 Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο: "Υπηρεσίες Φύλαξης Δημοτικού Κοιμητηρίου"

Προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, στο σύνολο της υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες Φύλαξης Δημοτικού Κοιμητηρίου», και σύμφωνα με  τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016.   


 

Το ειδος της υπηρεσίας αναφέρεται αναλυτικά στην υπ'αριθμ. 1/2017 Μελέτη της Δ/νσης Δημοτικής Περιουσίας & Προμηθειών.

 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προυπολογισθεί μέχρι του ποσού των πενήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων εννιά ευρώ και δώδεκα λεπτών (56.409,12 €) επί πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού εξήντα εννιά χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα επτά ευρώ και τριάντα ενός λεπτών (69.947,31 €) .
 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου, (Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα), την 3η του μηνός Ιουλίου, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:30π.μ. (καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών), από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών.


ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου: ΩΝ43ΩΨ9-ΧΚΦ


ΑΔΑ Προκήρυξης: Ω2Ρ5ΩΨ9-ΗΦΒ


Επισυναπτόμενα Παραρτήματα


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Yπόδειγμα εξωφύλλου φακέλου προσφοράς 33 KB 
Yπόδειγμα οικονομικής προσφοράς 38 KB 
Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) 139 KB 

Επιστροφή