Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

 

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο «Καθαρισμός και αποψίλωση κοινοχρήστων χώρων και οικοπέδων για λόγους πυρασφάλειας»

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, στο σύνολο της υπηρεσίας με τίτλο «Καθαρισμός και αποψίλωση κοινοχρήστων χώρων και οικοπέδων για λόγους πυρασφάλειας», και σύμφωνα με  τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016.  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των πενήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ενός ευρώ και εξήντα ενός λεπτών (56.451,61 €) επί πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (70.000,00 €).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου, (Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα), την 27η Απριλίου 2017, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 10:30 π.μ. (καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών), από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών.

Επισυνάπτονται υποδείγματα.

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου : ΩΣ39ΩΨ9-ΤΗΚ

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης: ΩΘΓΤΩΨ9-04Ε


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Yπόδειγμα εξώφυλλου φακέλου προσφοράς 35 KB 
Yπόδειγμα οικονομικής προσφοράς 44 KB 
Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) 154 KB 

Επιστροφή