Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

 

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος

 
 Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ασύρματης επικοινωνίας για τις ανάγκες δράσεων πυροπροστασίας του Δήμου Αμαρουσίου»

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, στο σύνολο της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ασύρματης επικοινωνίας για τις ανάγκες δράσεων πυροπροστασίας του Δήμου Αμαρουσίου», και σύμφωνα με  τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016.   

Τα είδη και οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αριθμ. 22/2016 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής.             

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των τριάντα δύο  χιλιάδων και οκτακοσίων δώδεκα ευρώ (32.812,00 €) επί πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού σαράντα χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (40.686,88 €).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου, (Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα), την 4η του μηνός Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 10:30 π.μ. (καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών), από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών.

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου : 6ΔΞΨΩΨ9-ΒΓΛ

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης: 75ΡΝΩΨ9-ΘΚΣ

 

Επισυνάπτονται  παραρτήματα.


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Παραρτήματα 305 KB 

Επιστροφή