Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Υπουργείο Υγείας: Αυτοί είναι οι κανόνες υγιεινής για την προστασία από τον κορωνοϊό


Κατευθυντήριες Οδηγίες και Μέτρα Πρόληψης σε εργασιακούς χώρους για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό περιπτώσεων λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό-2019 SARS-CoV-2


Υπουργείο Περιβάλλοντος: Οδηγίες για τη διαχείριση απορριμμάτων για περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοϊού


ΕΔΔΥΠΠΥ: Οδηγίες COVID 19


Μένουμε Σπίτι, Βγαίνουμε Νικητές
ΓΓ Πολιτικής Προστασίας
Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2019

Στρατηγικός Σχεδιασμός
Δήμου ΑμαρουσίουΠρόσληψη μέσω της ΜΚΟ 'ΚΕΑΝ- ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ' προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας 5 μηνών.

Πρόσληψη μέσω της ΜΚΟ 'ΚΕΑΝ- ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ' προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας 5 μηνών.

Το ΚΕΑΝ- ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ, στo πλαίσιo της υλοποίησης της Πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στη Περιφέρεια Αττικής – Βόρειος Τομέας – Δήμος Αμαρουσίου», η οποία εντάσσεται στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και συγχρηματοδοτείται από τη Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ και από εθνικούς πόρους),  θα προχωρήσει σε πρόσληψη ωφελουμένων  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 5 μηνών.
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση:

Πατρόκλου 57, τκ:13122, ΙΛΙΟΝ, ΑΘΗΝΑ

απευθύνοντάς την στο ΚΕΑΝ - ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ

(για Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών) ,

υπόψη Κας Λούκας Σωτηρίας (τηλ. επικοινωνίας: 210-2692881)

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων:  27/08/2012
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 05/09/2012
και ώρες 09.00πμ – 14.30μμ

Αίτηση Υποψηφίου
Οδηγίες Συμπλήρωσης Αίτησης
Αναλυτική Προκήρυξη
Πρακτικό Ανάρτησης ΚΕΑΝ-Βόρειου Τομέα Αθηνών

------------------------------------------- 

Πίνακες κατάταξης της υπ' αριθμ. ΚΟΧ 62.901/1/2012  προκήρυξης του ΚΕΑΝ – Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων.

Πίνακες κατάταξης της υπ' αριθμ. ΚΟΧ 62.901/1/2012  προκήρυξης του ΚΕΑΝ – Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής, Δήμος Αμαρουσίου, στο πλαίσιο του Ε.Π. 'Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού'.
 
Οι επισυναπτόμενοι πίνακες (εδώ) βάσει της ΚΟΧ 62.901/1/2012  είναι:

- Πίνακας κατάταξης, ταξινόμηση κατα αύξουσα σειρά ΑΜΚΑ (μόνο ΑΜΚΑ)
- Πίνακας κατάταξης, ταξινόμηση κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά (μόνο ΑΜΚΑ)
- Πίνακας απορριπτέων, ταξινόμηση κατα αύξουσα σειρά ΑΜΚΑ
- Πίνακας κατάταξης ωφελουμένων δηλαδή πίνακας προσληπτέων, ταξινόμηση κατά αύξουσα σειρά ΑΜΚΑ (μόνο ΑΜΚΑ).

------------------------------------------- Επιστροφή