Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος
Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2018

Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2019

Σχέδιο Προϋπολογισμού 2019

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2016

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


 Πρόσληψη Προσωπικού Με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ειδικοτήτων Καθηγητών Μουσικών Οργάνων

Νεότερη Ενημέρωση 02-04-2018
 
H ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ εγκρίνει την κατάρτιση και έγκριση των οριστικών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων για την πρόσληψη µε 
συµβάσεις µίσθωσης έργου ειδικοτήτων Καθηγητών Μουσικών Οργάνων, σε συνέχεια της υπ’ αρ. πρωτ. 244/28-02- 2018 σχετικής προκήρυξης της Επιχείρησης.
Οι καθηγητές των ανωτέρω οριστικών πινάκων θα καλεστούν με βάση και τις ανάγκες των τμημάτων που τελικά θα προκύψουν σχετικά με τη ζήτηση
και την κάλυψη των θέσεων, με σκοπό την κατάρτιση των τελικών πινάκων προσληπτέων-διοριστέων και θα υπογράψουν σύμβαση μίσθωσης έργου
(Σ.Μ.Ε.) διάρκειας μέχρι 30-06-2018, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ειδικότερα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 3812/2009. 
 
Πρακτικό 12ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»
 
 
https://et.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%95%CE%A46465%CE%A4%CE%92%CE%9E-%CE%935%CE%96

 

 

Η Κοινωφελής Επιχείρηση θα προβεί στην πρόληψη έως τεσσάρων (4) καθηγητών μουσικής, με σύμβαση μίσθωσης έργου (Σ.Μ.Ε.) διάρκειας
μέχρι 30-06-2018, για τη λειτουργία των μουσικών τμημάτων του Δημοτικού Ωδείου Αμαρουσίου, με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου
από τους ωφελούμενους, για την περίοδο 2018.
 
 
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων:02-03-2018
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων:12-03-2018
 
Νεότερη Ενημέρωση 19-03-2018 

H ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ εγκρίνει την κατάρτιση και έγκριση των προσωρινών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων για την πρόσληψη µε συµβάσεις µίσθωσης έργου ειδικοτήτων Καθηγητών Μουσικών Οργάνων, σε συνέχεια της υπ’ αρ. πρωτ. 244/28-02- 2018 σχετικής προκήρυξης της Επιχείρησης.

Κατά των ανωτέρω αποτελεσµάτων, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριών (3) ηµερολογιακών ηµερών από την εποµένη της ηµέρας ανάρτησης των αποτελεσµάτων, ήτοι από την 20-03-2018 ηµέρα Τρίτη µέχρι και την 22-03-2018 ηµέρα Πέµπτη, στα γραφεία της Επιχείρησης.  


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
ΑΙΤΗΣΗ 56 KB 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ-Για την Πρόσληψη Προσωπικού Με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ειδικοτήτων Καθηγητών Μουσικών Οργάνων 121 KB 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-Για την Πρόσληψη Προσωπικού Με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ειδικοτήτων Καθηγητών Μουσικών Οργάνων 152 KB 
Πρακτικό 10ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» 179 KB 
Οριστικοί Πίνακες Καταταξής για την πρόσληψη µε συµβάσεις µίσθωσης έργου ειδικοτήτων Καθηγητών Μουσικών Οργάνων, σε συνέχεια της υπ’ αρ. πρωτ. 244/28-02- 2018 σχετικής προκήρυξης της Επιχείρησης 148 KB 

Επιστροφή