Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος
 Προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) ειδικοτήτων καθηγητών μουσικών οργάνων και εικαστικών καλλιτεχνικών τμημάτων. ***Αναρτήθηκαν οι τελικοί πινάκες προσληπτέων.

H Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αμαρουσίου θα προβεί στην πρόσληψη έως εκατόν δεκαεπτά (117) ατόμων ειδικοτήτων καθηγητών μουσικών οργάνων με σύμβαση μίσθωσης έργου (Σ.Μ.Ε.) διάρκειας μέχρι εννιάμισι (9,5) μηνών και εικαστικών-καλλιτεχνικών τμημάτων (εικαστικά-χοροί-θέατρο-μοντέρνες τέχνες) διάρκειας μέχρι εννέα (9) μηνών αντίστοιχα, από την υπογραφή της σύμβασης, για τη λειτουργία των μουσικών και καλλιτεχνικών-εικαστικών ερασιτεχνικών τμημάτων του Δήμου Αμαρουσίου, με την καταβολή αντιτίμου από τους ωφελούμενους, για την περίοδο 2015-2016.
 
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: Κυριακή 20-12-2015.
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων : Τρίτη 29-12-2015.

​​3/2/2016: Ανάρτηση Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης για την πρόσληψη εκατόν δεκαεπτά (117) ατόμων ειδικοτήτων καθηγητών μουσικών οργάνων και εικαστικών καλλιτεχνικών τμημάτων , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την χρονική περίοδο 2015-2016.

Σε συνέχεια της υπ’ αρ. πρωτ. 206/16-12-2015 (ΑΔΑ: ΨΝΠ2465ΤΒΞ-ΨΡΨ) προκήρυξης-ανακοίνωσης της Επιχείρησης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου (Σ.Μ.Ε.) ειδικοτήτων καθηγητών μουσικών οργάνων και εικαστικών καλλιτεχνικών τμημάτων, για την περίοδο 2015-2016, η Επιχείρηση ανακοινώνει τους Προσωρινούς Πίνακες Κατάταξης, με σειρά προτεραιότητας βάσει των κριτηρίων που θέτονται στην ως άνω προκήρυξη - ανακοίνωση.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Κατά των κατωτέρω αποτελεσμάτων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους, ήτοι από την 04-02-2016 μέχρι και την 06-02-2016, στα γραφεία της Επιχείρησης (Βασ. Σοφίας αρ. 9 & Δημ. Μόσχα - 2ος όροφος). Οι ενστάσεις θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή και η τελική απόφαση θα ληφθεί από το Δ.Σ. της Επιχείρησης.


12/02/2016: Σε συνέχεια της υπ’ αρ. πρωτ. 206/16-12-2015 (ΑΔΑ: ΨΝΠ2465ΤΒΞ-ΨΡΨ) προκήρυξης-ανακοίνωσης της Επιχείρησης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου (Σ.Μ.Ε.) ειδικοτήτων καθηγητών μουσικών οργάνων και εικαστικών καλλιτεχνικών τμημάτων, για την περίοδο 2015-2016, η Επιχείρηση ανακοινώνει τους Οριστικούς Πίνακες Κατάταξης,σύμφωνα με την υπ΄ αρ.07/12-02-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης (ΑΔΑ:ΩΕ52465ΤΒΞ-46Α), με σειρά προτεραιότητας βάσει των κριτηρίων που θέτονται στην ως άνω προκήρυξη - ανακοίνωση.

12/02/2016: Αναρτήθηκαν οι τελικοί πινάκες προσληπτέων ειδικότητας καθηγητών μουσικής και εικαστικών-χορού-θεάτρου (ΣΜΕ) για την περίοδο 2015-2016

Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΚΕΔΑ-2015-2016 127 KB 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ- ΚΕΔΑ-15-12-2015 183 KB 
Αίτηση 39 KB 
Προσωρινοί πίνακες κατάταξης καθηγητών μουσικής και εικαστικών 147 KB 
Οριστικοί πίνακες κατάταξης καθηγητών μουσικής και εικαστικών 208 KB 
Τελικοί πινάκες προσληπτέων ειδικότητας καθηγητών μουσικής και εικαστικών-χορού-θεάτρου (ΣΜΕ) για την περίοδο 2015-2016 101 KB 

Επιστροφή