Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


Υποβολή αιτήσεων δημοτών και φορέων για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

 
Άνοιγμα οικογενειακής μερίδας νεονύμφων στο Δήμο Αμαρουσίου  

Ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά;
Οι ενδιαφερόμενοι κάνουν αίτηση προς το Δήμο Αμαρουσίου, προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά, τα οποία και θα πρέπει να είναι πρόσφατα.

  • Βεβαίωση του Δήμου Αμαρουσίου ότι κατοικούν στο Μαρούσι πλέον της διετίας (φωτοαντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ - φωτοαντίγραφο φορολογικών δηλώσεων Ε1 των δύο τελευταίων ετών - φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας)  {Βεβαίωση μονίμου κατοικίας}.
  • Πιστοποιητικό γεννήσεως ή οικογενειακής κατάστασης για μεταδημότευση από τους δήμους ή τις κοινότητες που είναι γραμμένοι τώρα. 
  • Ληξιαρχική πράξη γάμου 
  • Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως και βαπτίσεως των παιδιών (εάν ήδη υπάρχουν)


Αίτηση

Για τη συγκεκριμένη διαδικασία παρόντες θα πρέπει να είναι και οι δύο σύζυγοι έχοντας μαζί τους τις ταυτότητές τους. Σε περίπτωση που έρθει μόνο ο ένας ή κάποιος τρίτος θα πρέπει να φέρει θεωρημένη εξουσιοδότηση από αστυνομικό τμήμα ή άλλη δημόσια αρχή και ταυτότητα. Εν συνεχεία, θα σταλεί από την Υπηρεσία εντός 2-3 ημερών η σχετική απόφαση Δημάρχου για την εγγραφή τους στο Δημοτολόγιο, την οποία και θα παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι ταχυδρομικώς.

Επιστροφή