Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος ΔήμοςΤεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2018

Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2019

Σχέδιο Προϋπολογισμού 2019

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2016

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου 
Έκδοση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών 

Ο ενδιαφερόμενος με τη ταυτότητά του κάνει αίτηση προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  • Ένορκη βεβαίωση από Συμβολαιογράφο ή Υπεύθυνη δήλωση 2(δύο) μαρτύρων 
  • Ληξιαρχική πράξη θανάτου

Αίτηση

Η αίτηση γίνεται στο Δημοτολόγιο και μπορεί να την κάνει συγγενής μέχρι και Γ βαθμού με ταυτότητα. Στην περίπτωση που έρθει κάποιος τρίτος τότε χρειάζεται θεωρημένη εξουσιοδότηση από Αστυνομικό Τμήμα ή άλλη δημόσια αρχή ή κάποιο άλλο αποδεικτικό στοιχείο που να αποδεικνύει οτι αυτός έχει έννομο συμφέρον (πχ. Αντίγραφο διαθήκης κτλ). Το συγκεκριμένο πιστοποιητικό εκδίδεται σε 3 ημέρες και αποστέλλεται ταχυδρομικώς στο ενδιαφερόμενο ή παραλαμβάνεται από τον ίδιο.

Επιστροφή