Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Χριστουγεννιάτικες Ευχές του Δημάρχου Γ.Πατούλη

 
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για τη Μεταβίβαση της Άδειας Λειτουργίας σε Νομικό ή Φυσικό Πρόσωπο (σύμφωνα με τον Ν. 3463/06, άρθρο 80)  

 • Αίτηση μεταβίβασης (παρέχεται από την Υπηρεσία) από το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή από τρίτους με εξουσιοδότηση (θεωρημένο γνήσιο της υπογραφής).
 • Παλιά άδεια λειτουργίας καταστήματος (πρωτότυπο και φωτοαντίγραφο) και κάτοψη του καταστήματος εγκεκριμένη από τη Δ/νση Υγιεινής (πρωτότυπη και φωτοαντίγραφο).
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 επικυρωμένη από Δημόσια Υπηρεσία για το γνήσιο της υπογραφής (πρωτότυπη), του ενδιαφερόμενου, στην οποία θα αναγράφονται τα εξής: «Ως νέος κύριος του υπό ίδρυση καταστήματος ως ... (είδος καταστήματος) ... , στην οδό ....., δηλώνω υπεύθυνα ότι δε έχει γίνει μεταφορά, επέκταση, αλλαγή ή ουσιώδης τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας του καταστήματος».
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 επικυρωμένη από Δημόσια Υπηρεσία για το γνήσιο της υπογραφής (πρωτότυπη), του ενδιαφερόμενου, στην οποία θα αναγράφονται τα εξής: «Ως νέος κύριος του υπό ίδρυση καταστήματος ως ... (είδος καταστήματος) ..., στην οδό ....., δηλώνω ότι ευθύνομαι από κοινού με τον παλαιό κύριο ... (όνομα παλαιού κατόχου αδείας) ... , για την τήρηση των διατάξεων, που ισχύουν  για τη λειτουργία του καταστήματος, από το χρόνο που πραγματοποιείται η μεταβίβαση μέχρι την αντικατάσταση της αδείας.»
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 επικυρωμένη από Δημόσια Υπηρεσία για το γνήσιο της υπογραφής (πρωτότυπη), του παλαιού κατόχου της αδείας, στην οποία θα αναγράφονται τα εξής: «Ως παλαιός κύριος του καταστήματος ... (είδος καταστήματος) ... , στην οδό ....., δηλώνω ότι ευθύνομαι από κοινού με τον νέο κύριο ... (όνομα ενδιαφερομένου) ..., για την τήρηση των διατάξεων που ισχύουν για τη λειτουργία του καταστήματος, από το χρόνο που πραγματοποιείται η μεταβίβαση, μέχρι την αντικατάσταση της αδείας».
 • Τα εκ του νόμου προβλεπόμενα έγγραφα, από τα οποία θα αποδεικνύεται η κυριότητα ή η μίσθωση, δηλαδή τίτλοι κυριότητας του καταστήματος, και πρόσφατο πιστοποιητικό μετεγγραφής από το υποθηκοφυλακείο ή συμφωνητικό μίσθωσης, θεωρημένο από την Εφορία.
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (επικυρωμένο) ή ʼδεια διαμονής για Ανεξάρτητη Οικονομική Δραστηριότητα αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος ξένου κράτους μη μέλους της Ε.Ε.
  Ειδική ταυτότητα ομογενούς ή νόμιμη προξενική θεώρηση διαβατηρίου για τους ομογενείς από χώρες του εξωτερικού
  Διαβατήριο και ʼδεια διαμονής για τους υπηκόους ξένου κράτους μέλους της Ε.Ε.
 • Βιβλιάριο υγείας από το Υγειονομικό
 • Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Υπηρεσία), σε αντικατάσταση του αντιγράφου Ποινικού Μητρώου, για τα καταστήματα στα οποία καταναλώνονται οινοπνευματώδη ποτά (π.χ. μπαρ, καφετέριες, καφενεία, αναψυκτήρια, πιτσαρίες κλπ), τα κέντρα διασκέδασης καθώς και για τα κυλικεία σχολείων, στην οποία θα αναγράφονται τα εξής: «Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα.......... δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για κανένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του π.δ. 180/1979, όπως αυτό ισχύει».
 • Το προβλεπόμενο από την 12172/22-3-02 ΚΥΑ του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. ΦΕΚ 533/β/30-4-02 τριπλότυπο του Δήμου, αξίας
  α) Καταστήματα γενικά : 150,00 €
  β) Υπεραγορές τροφίμων μέχρι 1.000 τ.μ. :146,00 €, από 1.001 τ.μ. μέχρι 5.000 τ.μ. 200,00 €, πάνω από 5.000 τ.μ.: 300,00€
  γ) Κέντρα διασκέδασης κάτω των 200 ατόμων : 450,00 €.
 • Βεβαίωση μη οφειλής στο Δήμο από τη Δ/νση Ταμιακής Υπηρεσίας (αφού πρώτα ελεγχθούν τα δικαιολογητικά)
 • Βεβαίωση της οικείας Οικονομικής Εφορίας περί ενάρξεως ασκήσεως επαγγέλματος και διακοπή του προηγούμενου κατόχου της άδειας
 • Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας (Πειραιώς 31-Αθήνα) σε ισχύ
 • ʼδεια ασκήσεως επαγγέλματος (για κρεοπωλείο, κομμωτήριο, κ.λ.π.)
 • Φάκελος με λάστιχα για τα δικαιολογητικά.
 

Αν πρόκειται για εταιρεία
Να προσκομισθούν επιπλέον τα εξής δικαιολογητικά:

 • Τα ΦΕΚ για ΑΕ και ΕΠΕ (από τη σύσταση μέχρι και σήμερα).
 • Το καταστατικό της εταιρείας και η βεβαίωση εγγραφής στο Πρωτοδικείο για ΟΕ και ΕΕ.
 • Για τους εκπροσώπους των ΑΕ και ΕΠΕ να προσκομισθούν τα δικαιολογητικά 7,8,9 και 10.
 • Για κάθε έναν από τους εταίρους των ΟΕ και ΕΕ να προσκομισθούν τα δικαιολογητικά 7 και 10 και για τους διαχειριστές, επιπλέον, τα 8 και 9.
 • Πρακτικό της εταιρείας περί ορισμού υπευθύνου για τη τήρηση των υγειονομικών και αγορανομικών διατάξεων. Για τον υπεύθυνο θα προσκομίζονται και τα δικαιολογητικά 7,8 και 10 και δήλωση αποδοχής του ορισμού του.
 

Επιπλέον Δικαιολογητικά για Κέντρα Διασκέδασης Κάτω των 200 Ατόμων

 • Βεβαίωση μηχανικού για αερισμό-εξαερισμό του χώρου του καταστήματος.
 • Βεβαίωση μηχανικού για ηχομόνωση
 • Μελέτη στατικής επάρκειας
 • Τίτλος κυριότητας ή μισθωτήριο συμβόλαιο (θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ), από το οποίο προκύπτει η ύπαρξη του χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων προς εξυπηρέτηση των θαμώνων και σχεδιάγραμμα μηχανικού, στο οποίο θα φαίνονται οι θέσεις στάθμευσης (parking) στον εν λόγω χώρο, καθώς και η απόσταση του κέντρου διασκέδασης από τον χώρο στάθμευσης. Η αναλογία των θέσεων στάθμευσης σε σχέση με τον αριθμό καθισμάτων είναι ένα προς έξι (1:6), η δε απόσταση του κέντρου διασκέδασης από τον χώρο στάθμευσης όχι μεγαλύτερη των εκατό (100) μέτρων σε ευθεία γραμμή (Π.Δ. 257/2001)
 • Βεβαίωση από την ΑΕΠΙ Ελληνική Εταιρεία Προς Προστασία της Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Φραγκοκκλησιάς και Σάμου 51, Μαρούσι – τηλ. 210 6857 494)
 
Το κατάστημα θα λειτουργεί με την παλαιά άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, μέχρι την έκδοση της νέας, οπότε θα κατατίθεται ταυτόχρονα με την παραλαβή της καινούργιας.
 

ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Ή ΑΛΛΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ

ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΦΩΤΟΤΥΠΗΜΕΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (π.χ. ταυτότητα, μισθωτήριο, κ.λπ.) ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ

Επιστροφή