Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Χριστουγεννιάτικες Ευχές του Δημάρχου Γ.Πατούλη

 
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για την Έκδοση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και Διαδικασία  

Δικαιολογητικά Προέγκρισης

Για την προέγκριση ο ενδιαφερόμενος φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή τρίτα άτομα νομίμως εξουσιοδοτημένα για τον σκοπό αυτό υποβάλλουν:

 • Αίτηση προέγκρισης (παρέχεται από την υπηρεσία) με τα εξής πρωτότυπα δικαιολογητικά:
 • Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 για το είδος, προσφερόμενες υπηρεσίες και την τοποθεσία του καταστήματος.
 • Βεβαίωση της  πολεοδομίας που αφορά στις χρήσεις γης και Οικοδομική άδεια του ακινήτου ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ στην οποία βρίσκεται ο φάκελος της αδείας.
 • Διάγραμμα στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση του καταστήματος.
 • Κανονισμό της πολυκατοικίας εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας ή ελλείψει αυτού απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των ιδιοκτητών και σε κάθε άλλη περίπτωση υπεύθυνες δηλώσεις Ν. 1599/86 της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών των κατοικιών, στις οποίες θα αναγράφονται τα εξής:  “Ως ιδιοκτήτης, με ποσοστό ....%, του κτίσματος επί της οδού.........., δηλώνω ότι δεν υπάρχει κανονισμός και επιτρέπω την λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος του ... (όνομα/επωνυμία) ως ... (είδος καταστήματος) ”
 • Το προβλεπόμενο από την 12172/22.3.02  Κ.Υ.Α. ΦΕΚ 533/Β/30.4.02 παράβολο, τριπλότυπο του Δήμου αξίας
  α) Καταστήματα γενικά : 150,00 €,
  β) Υπεραγορές τροφίμων μέχρι 1.000 τ.μ. :146,00 €, από 1.001 τ.μ. μέχρι 5.000 τ.μ. 200,00 €, πάνω από 5.000 τ.μ.: 300,00€,
  γ) Κέντρα διασκέδασης κάτω των 200 ατόμων : 450,00 €
 •  ʼδεια διαμονής για Ανεξάρτητη Οικονομική Δραστηριότητα αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος ξένου κράτους μη μέλους της Ε.Ε.
  Ειδική ταυτότητα ομογενούς ή νόμιμη προξενική θεώρηση διαβατηρίου για τους ομογενείς από χώρες του εξωτερικού.
  Διαβατήριο και ʼδεια Διαμονής για τους υπηκόους ξένου κράτους μέλους της Ε.Ε.
 • Βεβαίωση πολεοδομίας για την απόσταση (50 μέτρων) καταστημάτων (μπαρ, καφενεία, κέντρα διασκέδασης, καφετέριες, αναψυκτήρια, καφετέριες, σνακ μπαρ κ.λ.π.) από σχολεία, ναούς, κλινικές, νοσοκομεία, φροντιστήρια, στρατώνες, εργοστάσια, παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, ορφανοτροφεία, βιβλιοθήκες, ωδεία, αθλητικούς χώρους και διάφορες άλλες σχολές και (300 μέτρων) για υπαίθρια κέντρα διασκέδασης από την πλησιέστερη νόμιμη κατοικία, ξενοδοχείο, ναό, νοσοκομείο, γηροκομείο κλπ
 • Αν το κατάστημα θα είναι ψητοπωλείο – οβελιστήριο, θα προσκομίζεται τεχνική έκθεση μηχανικού περί καταλληλότητας της καμινάδας.
 • Εάν πρόκειται για γραφεία τελετών, φερετροποιεία και αποθήκες φέρετρων θα προσκομίζεται, από μηχανικό, σχεδιάγραμμα κάτοψης του κτιρίου ή του χώρου της επιχειρήσεως, όπου θα αποτυπώνεται εάν σε ακτίνα μικρότερη των 150 μέτρων υπάρχει νοσοκομείο ή κλινική
 
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά διαβιβάζονται στη Δημαρχιακή Επιτροπή, προκειμένου να αποφασίσει επί του αιτήματος της προέγκρισης.
 
Δικαιολογητικά για την Έγκριση Αδείας
Όταν η Δημαρχιακή Επιτροπή προεγκρίνει, υποβάλλεται αίτηση από τον ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή από τρίτους με εξουσιοδότηση (θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής) με τα εξής δικαιολογητικά:
 
 • Τα εκ του νόμου προβλεπόμενα έγγραφα, από τα οποία αποδεικνύεται η κυριότητα ή η μίσθωση, δηλαδή τίτλοι κυριότητας του καταστήματος και πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας από το υποθηκοφυλακείο ή συμφωνητικό μίσθωσης, θεωρημένο από την Εφορία.
 • Σχεδιαγράμματα (πρωτότυπα) κάτοψης μόνο των χώρων του καταστήματος σε τρία (3) αντίτυπα, συντασσόμενα σε κλίμακα 1: 50, από διπλωματούχο μηχανικό ή σχεδιαστή, θεωρημένα από την πολεοδομία. Επί των σχεδιαγραμμάτων θα βεβαιώνεται από την υπηρεσία της πολεοδομίας ότι το κτίριο είναι νόμιμο και ότι ο χώρος του καταστήματος είναι κύριας χρήσης προοριζόμενος για κατάστημα. Επιπλέον, θα αναφέρονται με ακρίβεια οι διαστάσεις, μήκος-πλάτος-ύψος-ωφέλιμος χώρος καθώς και ο προορισμός του κάθε χώρου. Σε περίπτωση που απαιτείται χώρος για τραπεζοκαθίσματα, θα απεικονίζονται στα σχεδιαγράμματα κάτοψης δύο χώροι (για καπνίζοντες και μη) με εξαίρεση τα αμιγή μπαρ, τα αμιγή παραδοσιακά καφενεία και τα κέντρα διασκέδασης. Σε περίπτωση κατάληψης κοινοχρήστου χώρου να αποτυπωθούν και οι συγκεκριμένοι χώροι. Σε περίπτωση πρασιάς να προσκομισθεί βεβαίωση από την Δ/νση Πολεοδομίας.
 • Βεβαίωση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (πρωτότυπη), συνοδευόμενη από την μελέτη πυρασφάλειας (Κηφισίας 37 εντός Ο.Α.Κ.Α.). Στην βεβαίωση θα περιλαμβάνονται και οι υπαίθριοι χώροι.
 • Λογαριασμό της ΔΕΗ (πρόσφατο).
 • Δήλωση αδειούχου εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου, ότι οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλούς εγκατάστασης (με σφραγίδα ηλεκτρολόγου)
 • Βιβλιάριο υγείας (φωτοαντίγραφο) από την Δ/νση Υγείας (Μεσογείων 448 – Αγ.Παρασκευή ).
 • Αστυνομική ταυτότητα (φωτοαντίγραφο)
 • Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες έγχρωμες
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Υπηρεσία), σε αντικατάσταση του αντιγράφου Ποινικού Μητρώου, για τα καταστήματα στα οποία καταναλώνονται οινοπνευματώδη ποτά (π.χ. μπαρ, καφετέριες, καφενεία, αναψυκτήρια, πιτσαρίες κλπ), τα κέντρα διασκέδασης καθώς και για τα κυλικεία σχολείων, στην οποία θα αναγράφονται τα εξής: «Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα.......... δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για κανένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του π.δ. 180/1979, όπως αυτό ισχύει».
 • Έναρξη επιτηδεύματος από την Εφορία.
 • Φάκελος με λάστιχα για τα δικαιολογητικά.
 
Αν πρόκειται για εταιρεία
Να προσκομισθούν επιπλέον τα εξής δικαιολογητικά:
 • Τα ΦΕΚ για ΑΕ και ΕΠΕ
 • Το καταστατικό της εταιρείας και η βεβαίωση εγγραφής στο Πρωτοδικείο για ΟΕ και ΕΕ
 • Για τους εκπροσώπους των ΑΕ και ΕΠΕ τα δικαιολογητικά 6,7,8 και 9.
 • Για κάθε έναν από τους εταίρους των ΟΕ και ΕΕ τα δικαιολογητικά 7 και 9 και για τους διαχειριστές, επιπλέον τα 6 και 8
 • Πρακτικό της εταιρείας περί ορισμού υπευθύνου για την τήρηση των υγειονομικών και αγορανομικών διατάξεων, για τον οποίο θα προσκομίζονται και τα  δικαιολογητικά 6,7 και 9 και δήλωση αποδοχής του ορισμού

 

Ειδικές Περιπτώσεις

 • Για δραστηριότητα που αφορά σε εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών κτιρίων (π.χ. κυλικεία σχολείων) προσκομίζονται όλα τα δικαιολογητικά της προέγκρισης και έγκρισης αδείας, χωρίς να απαιτείται η προέγκριση από τη Δημαρχιακή Επιτροπή.
 • ʼδεια ασκήσεως επαγγέλματος (όπως κομμωτής/τρια, κρεοπώλης).
 • Για τα καταστήματα «πρατήριο άρτου», απαιτείται επιπλέον
  α) πιστοποιητικό μη πτώχευσης, από το Πρωτοδικείο,
  β)φορολογική ενημερότητα και έναρξη οικονομικής δραστηριότητας από την αρμόδια εφορία  όπου θ’ αναφέρεται ως ασκούμενη δραστηριότητα το λιανικό εμπόριο ψωμιού.
 • ʼδεια σκοπιμότητας όπου απαιτείται.
 • Για τα καταστήματα «πώλησης κατοικίδιων ζώων», απαιτείται και άδεια λειτουργίας καταστήματος πώλησης σκυλιών και γάτων, η οποία χορηγείται από την Κτηνιατρική Υπηρεσία Νομαρχίας Αθηνών (Φειδιππίδου 31 – Αθήνα).
 • Για την έκδοση αδείας παιδότοπων απαιτούνται επιπλέον:
  α) Αποτύπωση (κάτοψη) του εγκατεστημένου εξοπλισμού παιχνιδιών σε κλίμακα 1:50)
  β) Βεβαίωση ελέγχου – Έκθεση επιθεώρησης για την συμμόρφωση των εξοπλισμών προς τα πρότυπα ασφαλείας από το αρμόδιο εργαστήριο του ΕΛΟΤ ΑΕ
  γ) Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου για την επάρκεια ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικής σύνδεσης, θέρμανσης, αποχέτευσης των χώρων που θα ψυχαγωγούνται τα παιδιά  και την πρόσληψη προσωπικού που απαιτείται.
 

Επιπλέον δικαιολογητικά για κέντρα διασκέδασης κάτω των 200 ατόμων

 • Βεβαίωση μηχανικού για αερισμό-εξαερισμό του χώρου του καταστήματος.
 • Βεβαίωση μηχανικού για ηχομόνωση
 • Μελέτη στατικής επάρκειας
 • Τίτλος κυριότητας ή μισθωτήριο συμβόλαιο (θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ),από το οποίο προκύπτει η ύπαρξη του χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων προς εξυπηρέτηση των θαμώνων και σχεδιάγραμμα μηχανικού, στο οποίο θα φαίνονται οι θέσεις στάθμευσης (parking) στον εν λόγω χώρο, καθώς και η απόσταση του κέντρου διασκέδασης από τον χώρο στάθμευσης. Η αναλογία των θέσεων στάθμευσης σε σχέση με τον αριθμό καθισμάτων είναι ένα προς έξι (1:6), η δε απόσταση του κέντρου διασκέδασης από τον χώρο στάθμευσης όχι μεγαλύτερη των εκατό (100) μέτρων σε ευθεία γραμμή (Π.Δ. 257/2001)
 • Βεβαίωση από την ΑΕΠΙ Ελληνική Εταιρεία Προς Προστασία της Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Φραγκοκκλησιάς και Σάμου 51, Μαρούσι – τηλ. 210 6857 494)
 
Μετά την υποβολή όλων των δικαιολογητικών και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, ο σχετικός φάκελος διαβιβάζεται στη Δ/νση Υγιεινής.
 
Μετά την επιστροφή του φακέλου από την Δ/νση Υγιεινής και εφόσον το κατάστημα κριθεί κατάλληλο, διότι οι χώροι και οι εγκαταστάσεις του πληρούν τις προϋποθέσεις των Υγειονομικών Διατάξεων, εκδίδεται η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος η οποία παραδίδεται στο ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή σε τρίτους με εξουσιοδότηση
 

*ΠΡΟΣΟΧΗ*


ΤΟ ΙΔΙΟ ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ.

ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Ή ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ

ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΦΩΤΟΤΥΠΗΜΕΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (π.χ. ταυτότητα, βιβλιάριο υγείας, μισθωτήριο κλπ) ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ

Επιστροφή