Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


Υποβολή αιτήσεων δημοτών και φορέων για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

 
Αναθεώρηση / Ισχύς Οικοδομικής Άδειας  


Ποια η χρονική ισχύς της οικοδομικής άδειας;

Οι οικοδομικές άδειες αν δεν ανακληθούν ή ακυρωθούν ισχύουν μέχρι την αποπεράτωση των προβλεπόμενων από αυτές οικοδομικών εργασιών που πιστοποιούνται με την σχετική θεώρηση της άδειας και όχι περισσότερο από (4) τέσσερα χρόνια από την έκδοση της.

Κατ’ εξαίρεση ο χρονικός περιορισμός των τεσσάρων (4) χρόνων αυξάνεται σε έξι (6) χρόνια στις περιπτώσεις ανέγερσης ξενοδοχειακών μονάδων δυναμικότητας άνω των 300 κλινών ή κτιριακών εγκαταστάσεων παραγωγικών δραστηριοτήτων βιομηχανικής χρήσης εμβαδού άνω των 5.000 τετραγωνικών μέτρων ή όγκου άνω των 15.000 κυβικών μέτρων.

 
Σε ποιες περιπτώσεις οικοδομική άδεια αναθεωρείται για την παράταση της ισχύος της;

Η οικοδομική άδεια αναθεωρείται για την παράταση της ισχύος της μετά από αυτοψία με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Αν μέχρι την λήξη της ισχύος της άδειας έχει περατωθεί ο φέρων οργανισμός της οικοδομής, η άδεια αναθεωρείται για αόριστο χρόνο.
 • Αν μέχρι την λήξη της ισχύος της άδειας δεν έγιναν οικοδομικές εργασίες ή δεν έχει περατωθεί πλήρως ο φέρων οργανισμός της οικοδομής, η άδεια αναθεωρείται για (4) τέσσερα χρόνια από την ημερομηνία λήξης της.
 • Αν μέχρι τη λήξη της ισχύος της αναθεώρησης  έχει περατωθεί ο φέρων οργανισμός της οικοδομής, η άδεια αναθεωρείται για μία ακόμα φορά για αόριστο χρόνο.
 
Σε ποιες περιπτώσεις απαιτείται και επιβάλλεται αναθεώρηση της άδειας κατά την διάρκεια της ισχύος της;

Κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας και για το υπόλοιπο του χρόνου ισχύος της απαιτείται και επιβάλλεται αναθεώρηση στις πιο κάτω περιπτώσεις:

 • Αλλαγή ή παραίτηση του επιβλέποντος του έργου μηχανικού.
 • Αλλαγή τίτλου ή ονόματος στο οποίο εκδόθηκε η άδεια.
 • Μερική ή ολική τροποποίηση της αρχιτεκτονικής μελέτης ή στατικής ή και των λοιπών μελετών με ή χωρίς αλλαγή του περιτυπώματος του κτιρίου αλλά χωρίς αύξηση του συντελεστή δόμησης που χρησιμοποιήθηκε κατά την έκδοση της άδειας και του όγκου του κτιρίου.
 • Αύξηση του συντελεστή δόμησης που χρησιμοποιήθηκε κατά την έκδοση της άδειας.
 • Αύξηση του όγκου της οικοδομής
 • Αλλαγή της χρήσης του κτιρίου.
 
Σε κάθε περίπτωση αναθεώρησης ή ενημέρωσης άδειας για στοιχεία για τα οποία υπάρχει έγκριση της ΕΠΑΕ, απαιτείται νέα έγκριση της ΕΠΑΕ η οποία και κρίνει εάν η τροποποίηση είναι μικρής σημασίας, οπότε υπάγεται στην περίπτωση της ενημέρωσης ή αντιθέτως είναι ουσιώδης οπότε απαιτείται αναθεώρηση.
 
Σε ποιες περιπτώσεις δεν απαιτείται αναθεώρηση της άδειας;

Δεν απαιτείται αναθεώρηση της άδειας στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Για μικρής σημασίας τροποποίησης της Αρχιτεκτονικής μελέτης (που δεν αλλάζουν την χρήση) και τοπικής σημασίας μεταβολές του φέροντος οργανισμού του κτιρίου, ως και των λοιπών μελετών, μετά από κρίση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας ή ενός ή περισσοτέρων εξουσιοδοτημένων από τον Προϊστάμενο υπαλλήλων.
 • Για μεταβολές των διαστάσεων του κτιρίου και του οικοπέδου, εφόσον με της αποκλίσεις αυτές δεν παραβιάζονται ο συντελεστής δόμησης που χρησιμοποιήθηκε κατά την έκδοση της άδειας και οι υποχρεωτικές αποστάσεις του κτιρίου από τα όρια του οικοπέδου. Οι αποκλίσεις αυτές δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερες του 2% των μηκών των πλευρών του οικοπέδου με μέγιστο 20εκ και 2% με μέγιστο 10εκ των διαστάσεων του κτιρίου.
 

Σε κάθε περίπτωση αναθεώρησης ή ενημέρωσης άδειας για στοιχεία για τα οποία υπάρχει έγκριση της ΕΠΑΕ, απαιτείται νέα έγκριση της ΕΠΑΕ η οποία και κρίνει εάν η τροποποίηση είναι μικρής σημασίας, οπότε υπάγεται στην περίπτωση της ενημέρωσης ή αντιθέτως είναι ουσιώδης οπότε απαιτείται αναθεώρηση.

Επιστροφή