Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


Υποβολή αιτήσεων δημοτών και φορέων για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

 
Άδεια προσθήκης  


Αρμόδια Υπηρεσία:
Διεύθυνση Πολεοδομίας (Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών).

Για έκδοση άδειας προσθήκης απαιτούνται τα εξής:

  • Αίτηση με ανάθεση - ανάληψη - φύλλο ελέγχου - προϋπολογισμό.
  • Αποδεικτικό κατάθεσης αμοιβής.
  • Αρχιτεκτονική μελέτη.
  • Παθητική πυροπροστασία.
  • Εγκρίσεις άλλων Υπηρεσιών.
  • Συμβόλαιο - Πιστοποιητικό ιδιοκτησίας.
  • Αιτιολογημένη έκθεση.
  • Εγκεκριμένα σχέδια και άδειες υπαρχόντων.
  • Φωτογραφίες
 

Ο φάκελος ελέγχεται (για την πληρότητα) πρώτα από Μηχανικό της Πολεοδομίας και εφόσον γίνει δεκτός κατατίθεται στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου.

Στη συνέχεια ο φάκελος χρεώνεται σε τοπογράφο και μηχανικό εφαρμογής. Πρώτα γίνεται ο έλεγχος στο τοπογραφικό. Αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις ή αν οι παρατηρήσεις είναι μη ουσιώδεις συνεχίζεται ο έλεγχος και ο φάκελος γίνεται δεκτός προ τελικής. Στην συνέχεια ο ενδιαφερόμενος κλείνει ραντεβού με τον μηχανικό που έχει χρεωθεί τον φάκελο, έτσι ώστε να γίνει ο έλεγχος των αρχιτεκτονικών και της πυρασφάλειας. Το ραντεβού ορίζεται επί τόπου ή κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας του ενδιαφερόμενου με τον μηχανικό. Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων (Αρχιτεκτονικών και Πυρασφάλειας) τα σχέδια σφραγίζονται και ο φάκελος διαβιβάζεται στην Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ) και στην Πυροσβεστική αν απαιτείται. Μετά την επιστροφή του φακέλου από την Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ) ακολουθεί ο έλεγχος Στατικών, Μηχανολογικών, Φορολογικών και τελικής υπογραφής της άδειας.

Η οικοδομική άδεια ισχύει για 4 χρόνια και μπορεί να αναθεωρηθεί για την τροποποίησης της ή για την παράταση της ισχύος της. Η άδεια εκδίδεται μέσα σε 9 μήνες. Οι έλεγχοι γίνονται βάση του ΦΕΚ 394Δ/83 και 795Δ/93 περί τρόπου εκδόσεως αδειών.

Επιστροφή