Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2017

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


Υποβολή αιτήσεων δημοτών και φορέων για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

 
Βεβαίωση νομιμότητας κτιρίου προ του 55'  


Αρμόδια Υπηρεσία: Διεύθυνση Πολεοδομίας (Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού). Για βεβαίωση Νομιμότητας κτιρίου απαιτούνται τα εξής:

  • Υποβολή αίτησης προς την Πολεοδομία.
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 περί της παλαιότητας του κτίσματος, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
  • Τοπογραφικό σε κλίμακα 1:100 ή 1:200.
  • Αεροφωτογραφίες προ του 1955.
  • Πρόσφατες φωτογραφίες όψεων.
  • Απόσπασμα σχεδίου πόλεως που φαίνεται η θέση του ακινήτου.
  • Αντίγραφο οικοδομικής άδειας ή συμβόλαιο ή κάθε άλλο επίσημο στοιχείο που να αποδεικνύει ότι το ακίνητο είναι προϋφιστάμενο του 1923 ή του 1955.
 

Η αίτηση κατατίθεται μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου. Στη συνέχεια η υπηρεσία ελέγχει τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και διενεργεί αυτοψία εφ΄όσον έχουν προσκομιστεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η βεβαίωση χορηγείται στον ενδιαφερόμενο συνήθως  εντός 2 εβδομάδων ανάλογα την περίπτωση και ισχύει επ' αόριστο.

Επιστροφή