Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Υπουργείο Υγείας: Αυτοί είναι οι κανόνες υγιεινής για την προστασία από τον κορωνοϊό


Κατευθυντήριες Οδηγίες και Μέτρα Πρόληψης σε εργασιακούς χώρους για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό περιπτώσεων λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό-2019 SARS-CoV-2


Υπουργείο Περιβάλλοντος: Οδηγίες για τη διαχείριση απορριμμάτων για περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοϊού


ΕΔΔΥΠΠΥ: Οδηγίες COVID 19


Μένουμε Σπίτι, Βγαίνουμε Νικητές
ΓΓ Πολιτικής Προστασίας

Ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση των χώρων Αστικού Πρασίνου


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2019

Στρατηγικός Σχεδιασμός
Δήμου Αμαρουσίου
Βεβαίωση νομιμότητας κτιρίου προ του 55'  


Αρμόδια Υπηρεσία: Διεύθυνση Πολεοδομίας (Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού). Για βεβαίωση Νομιμότητας κτιρίου απαιτούνται τα εξής:

  • Υποβολή αίτησης προς την Πολεοδομία.
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 περί της παλαιότητας του κτίσματος, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
  • Τοπογραφικό σε κλίμακα 1:100 ή 1:200.
  • Αεροφωτογραφίες προ του 1955.
  • Πρόσφατες φωτογραφίες όψεων.
  • Απόσπασμα σχεδίου πόλεως που φαίνεται η θέση του ακινήτου.
  • Αντίγραφο οικοδομικής άδειας ή συμβόλαιο ή κάθε άλλο επίσημο στοιχείο που να αποδεικνύει ότι το ακίνητο είναι προϋφιστάμενο του 1923 ή του 1955.
 

Η αίτηση κατατίθεται μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου. Στη συνέχεια η υπηρεσία ελέγχει τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και διενεργεί αυτοψία εφ΄όσον έχουν προσκομιστεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η βεβαίωση χορηγείται στον ενδιαφερόμενο συνήθως  εντός 2 εβδομάδων ανάλογα την περίπτωση και ισχύει επ' αόριστο.

Επιστροφή