Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2019

Σχέδιο Προϋπολογισμού 2019

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2017

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


 
Τροποποίηση Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου  


Τροποποίηση Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου
Για την τροποποίηση εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου πρέπει να κατατεθεί πλήρης φάκελος που να περιέχει τα εξής:

 • Αίτηση των ενδιαφερομένων στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου, ζητώντας την πολεοδομική ρύθμιση ή αναθεώρηση.
 • Σχεδιάγραμμα εις εξαπλούν σε κλίμακα 1:500 με πλήρη αποτύπωση της περιοχής, στο οποίο να έχουν σημειωθεί με διακεκομμένη γραμμή οι εγκεκριμένες ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές και με συνεχή πράσινη και κόκκινη οι προτεινόμενες ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές αντίστοιχα. Στο σχεδιάγραμμα πρέπει να είναι σημειωμένα:
  • Τα διατάγματα ρυμοτομίας της εν λόγω περιοχής και οι όροι δόμησης
  • Οι ιδιοκτήτες και οι διευθύνσεις τους σε αριθμημένο πίνακα, κυρίως δε οι άμεσα θιγόμενοι
  • Απόσπασμα του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου
 • Τεχνική Έκθεση, με την οποία δικαιολογείται πλήρως η ρύθμιση που προτείνεται
 • Αμοιβή Μηχανικού
 • Πρόσφατες φωτογραφίες της περιοχής
 
Εφ' όσον προσκομισθούν πλήρως τα στοιχεία του φακέλου, ελέγχεται το αίτημα της τροποποίησης από την υπηρεσία και εφ' όσον είναι νόμιμο, αποστέλλεται εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για να ληφθεί απόφαση για κατ' αρχήν ανάρτηση της τροποποίησης. Στη συνέχεια αποστέλλονται κοινοποιήσεις στους ενδιαφερόμενους με δικαστικό επιμελητή, γίνονται δημοσιεύσεις στις εφημερίδες, και η τροποποίηση αναρτάται για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι. Εφ' όσον κατατεθούν ενστάσεις, αυτές εξετάζονται από την υπηρεσία και αποστέλλεται σχετική εισήγηση στο Δ.Σ. Σε περίπτωση πουτο Δ.Σ. λάβει θετική απόφαση για την προώθηση της τροποποίησης, ο φάκελος διαβιβάζεται από την υπηρεσία στην αρμόδια υπηρεσία (Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ ή Νομαρχία)

 

Επιστροφή