Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Υπουργείο Υγείας: Αυτοί είναι οι κανόνες υγιεινής για την προστασία από τον κορωνοϊό


Κατευθυντήριες Οδηγίες και Μέτρα Πρόληψης σε εργασιακούς χώρους για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό περιπτώσεων λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό-2019 SARS-CoV-2


Υπουργείο Περιβάλλοντος: Οδηγίες για τη διαχείριση απορριμμάτων για περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοϊού


ΕΔΔΥΠΠΥ: Οδηγίες COVID 19


Μένουμε Σπίτι, Βγαίνουμε Νικητές
ΓΓ Πολιτικής Προστασίας
Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2019

Στρατηγικός Σχεδιασμός
Δήμου Αμαρουσίου
Κατασκευή ή ανακατασκευή πεζοδρομίου από Δημότη.  

Αρμόδια Υπηρεσία:
Τεχνική Υπηρεσία

Για κατασκευή ή επισκευή πεζοδρομίου από Δημότη απαιτούνται τα εξής:

  • Υποβολή αίτησης (απλή αίτηση) προς την Τεχνική Υπηρεσία
  • Φωτοτυπία τοπογραφικού σχεδίου από το κτηματολόγιο ή από την εκδοθείσα άδεια στην Πολεοδομία.
 
Η αίτηση κατατίθεται μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου.
Σε συνέχεια της αίτησης η Υπηρεσία δίνει άδεια στον ενδιαφερόμενο μαζί με συγκεκριμένες προδιαγραφές. Απαιτούμενος χρόνος χορήγησης άδειας: 4-10 εργάσιμες ημέρες.
 

Προδιαγραφές για την κατασκευή πεζοδρομίου
Η Τεχνική Υπηρεσία δίνει άδεια κατασκευής ή επισκευής πεζοδρομίου, μόνο για πεζοδρόμιο μπροστά από την φερόμενη ιδιοκτησία σας σύμφωνα με τις πιο κάτω οδηγίες:

  • Τα κράσπεδα θα είναι προκατασκευασμένα μήκους 1,00 μέτρου και θα είναι υπερυψωμένα 0.15εκ. από το ρείθρο.
  • Το ρείθρο θα είναι διαστάσεων 0,30 x 0,25Η κατασκευασμένο από άοπλο σκυρόδεμα και θα ακολουθεί την ερυθρά της οδού με κλίση 2%.
  • Το πεζοδρόμιο εγκάρσια θα έχει κλίση 1% προς την πλευρά του κρασπέδου.
  • Η πλακόστρωση θα γίνει με προκατασκευασμένες πλάκες λευκού τσιμέντου αντιολισθηρές πάχους 5εκ. και διαστάσεων 50 x 50εκ.
  • Η βάση της πλακόστρωσης θα είναι 10εκ. συμπυκνωμένου υλικού 3Α.
  • Σε εισόδους - εξόδους γκαράζ, η βάση θα είναι από σκυρόδεμα ελάχιστους πάχους 10 εκ.
  • Η όλη κατασκευή θα γίνει με την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας που θα ειδοποιηθεί για την έναρξη των εργασιών.
  • Στα σημεία που δεν υπάρχουν παλαιά κρασπεδόρειθρα θα εφαρμοσθούν οι επιμέρους υψομετρικές μελέτες της Τεχνικής Υπηρεσίας.
 
Επιπλέον επισημαίνεται ότι στα σημεία εισόδων - εξόδων οχημάτων από και προς τις θέσεις στάθμευσης, όπως αυτές ορίζονται στην οικοδομική άδεια ανέγερσης του ακινήτου, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται σε κατάλληλη διαμόρφωση (ταπείνωση) του πεζοδρομίου. Ο υποβιβασμός του πεζοδρομίου θα πρέπει να είναι ομαλός, κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής κυκλοφορία πεζών σε όλο το πεζοδρόμιο, θα έχει δε επαρκή κλίση προς το ρείθρο για την αποροή των ομβρίων (ελάχιστη κλίση 2% - μέγιστη κλίση 5%).

Τέλος προ της κατασκευής ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να έλθει σε συνεννόηση με την Υπηρεσία Καθαριότητας της Δ/νση Εξωτερικών Συνεργείων, προκειμένου να υποδειχθούν οι θέσεις των απαιτούμενων κάδων απορριμμάτων. Οι θέσεις των κάδων καθορίζονται από την Δ/νση Εξωτερικών Συνεργείων σύμφωνα πάντα με το άρθρο 33 του κτιριοδομικού κανονισμού, το άρθρο 11 παρ. 2 του κανονισμού καθαριότητας του Δήμου και τις διατάξεις του ΚΟΚ.
Επιστροφή