Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Υπουργείο Υγείας: Αυτοί είναι οι κανόνες υγιεινής για την προστασία από τον κορωνοϊό


Κατευθυντήριες Οδηγίες και Μέτρα Πρόληψης σε εργασιακούς χώρους για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό περιπτώσεων λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό-2019 SARS-CoV-2


Υπουργείο Περιβάλλοντος: Οδηγίες για τη διαχείριση απορριμμάτων για περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοϊού


ΕΔΔΥΠΠΥ: Οδηγίες COVID 19


Μένουμε Σπίτι, Βγαίνουμε Νικητές
ΓΓ Πολιτικής Προστασίας

Ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση των χώρων Αστικού Πρασίνου


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2019

Στρατηγικός Σχεδιασμός
Δήμου Αμαρουσίου
'Εκδοση άδειας πολιτικού γάμου Έλληνα υπηκόου  


Τι δικαιολογητικά απαιτούνται;
 
Η άδεια γάμου για κάθε μελλόνυμφο εκδίδεται από το Δήμο όπου κατοικεί, έστω και προσωρινά.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:
1. Αίτηση (το έντυπο χορηγεί ο Δήμος).
2. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως (από τον τόπο γέννησής του).*
3. Δήλωση του Ν.1599/86 όπου βεβαιώνονται τα κάτωθι:
α) Ο μελλόνυμφος δεν έχει κώλυμα για γάμο από τα αναφερόμενα στα άρθρα: 1350, 1351, 1352, 1354, 1356, 1357, 1360 του Αστικού Κώδικα, όπως περιγράφονται στο πίσω μέρος της αίτησης.
β) Είναι κάτοικος του Δήμου Αμαρουσίου (πλήρη στοιχεία διεύθυνσης).
γ) Ότι τελεί πρώτο ή δεύτερο κ.ο.κ. γάμο.
4. Δικαστική απόφαση, όταν πρόκειται για ανηλίκους κάτω των 18 ετών.
5. Ληξιαρχική πράξη προηγούμενου γάμου  με την λύση του ή ληξιαρχική πράξη θανάτου, εφόσον συντρέχουν λόγοι.*
6. Αναγγελία γάμου, δημοσιευμένη σε μια ημερήσια αθηναϊκή εφημερίδα, σε δύο αντίτυπα, ένα για τον καθένα.
7. Για Έλληνες που κατοικούν έστω και προσωρινά στο εξωτερικό, η άδεια εκδίδεται από το Δήμο του οποίου είναι Δημότες. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
α)Αίτηση, δήλωση του Ν. 1599/86 και εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους από τον Πρόξενο του Ελληνικού Προξενείου.
β) Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως.
γ) Πιστοποιητικό γεννήσεως.
δ) Ληξιαρχική πράξη γάμου με την λύση του ή Ληξιαρχική πράξη θανάτου, εφόσον συντρέχουν λόγοι.
ε) Αναγγελία γάμου, δημοσιευμένη σε μια ημερήσια αθηναϊκή εφημερίδα. (Στην περίπτωση που παντρεύονται αλλοδαπό, τα στοιχεία του πρέπει να αναγράφονται στα ελληνικά.)
8. Παράβολο Δημοσίου 15ευρώ.
9. Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ, ΟΤΕ ή ΕΥΔΑΠ ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης που να αποδεικνύεται η μόνιμη κατοικία τους στο Μαρούσι.*

* (Ισχύς από την έκδοση εξαμήνου)

Διευκρινιστικά στοιχεία:

  • Η άδεια γάμου εκδίδεται εντός οκτώ (8) ημερολογιακών ημερών, συμπεριλαμβανομένης και της ημέρας κατάθεσης των δικαιολογητικών και ισχύει για έξι (6) μήνες.
  • Για την κατάθεση της αίτησης και την παραλαβή της άδειας πρέπει να προσέρχεται ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος, προσκομίζοντας τις ταυτότητες και των δύο μελλονύμφων.
  • Για τον προσδιορισμό τέλεσης πολιτικού γάμου συμπληρώνεται από κοινού αίτηση, η οποία υπογράφεται από τους ενδιαφερόμενους ενώπιον της Υπηρεσίας μας.
  • Κατά την τέλεση του γάμου, κάθε μελλόνυμφος πρέπει να προσέρχεται με την ταυτότητά του και με έναν ενήλικο μάρτυρα, ανεξαρτήτως βαθμού συγγένειας, ο οποίος πρέπει να προσέρχεται επίσης με την ταυτότητά του ή το διαβατήριο  και την άδεια παραμονής του (κατά περίπτωση) εάν πρόκειται για αλλοδαπό.
  • Σύμφωνα με το Νόμο περί ισότητας των δύο φύλων, οι μελλόνυμφοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν το επώνυμο των τέκνων που θα γεννηθούν. Αυτό μπορεί να είναι είτε του συζύγου, είτε της συζύγου, είτε και των δύο, αλλά να μην είναι πάνω από δύο επώνυμα (άρθρο 1505 Α.Κ.).

Σημείωση:

Για τους Έλληνες που έχουν γεννηθεί στην Αλεξάνδρεια, στο Κάιρο ή στην Κωνσταντινούπολη ισχύει και το πιστοποιητικό βαπτίσεως του Πατριαρχείου αντί για ληξιαρχική πράξη γεννήσεως.

Οι Έλληνες που έχουν γεννηθεί στην Κωνσταντινούπολη ή την Αίγυπτο και δεν έχουν ελληνική υπηκοότητα θεωρούνται αλλοδαποί και ακολουθούν τη διαδικασία έκδοσης άδειας πολιτικού γάμου των αλλοδαπών.

Επιστροφή