Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2017

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


Υποβολή αιτήσεων δημοτών και φορέων για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

 
Δήλωση Διαζυγίου  


Ποια διαδικασία ακολουθείται για τη δήλωση του διαζυγίου;
Η λύση του γάμου γίνεται στον τόπο τέλεσης του γάμου.

Σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
• Διαζευκτήριο (που να αναφέρει «εκτός γάμου»).
• Απόφαση του διαζυγίου.
• Πιστοποιητικό τελεσιδικίας

Στην περίπτωση πολιτικού γάμου τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
• Απόφαση διαζυγίου.
• Πιστοποιητικό τελεσιδικίας.
• Παράβολο χαρτοσήμου αξίας 15 ευρώ.

Και στις δύο περιπτώσεις την αίτηση μπορεί να την κάνει ο ένας εκ των δύο πρώην συζύγων με τις ταυτότητες και των δύο ή κάποιος τρίτος με ειδικό πληρεξούσιο και τις ταυτότητες των δύο πρώην συζύγων.
Εφόσον παρέλθει 1 μήνας από την έκδοση του διαζευκτηρίου (θρησκευτικός γάμος) ή του πιστοποιητικού τελεσιδικίας (πολιτικός γάμος), η διαδικασία θεωρείται εκπρόθεσμη και απαιτείται το αντίστοιχο παράβολο χαρτοσήμου.

Επιστροφή