Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Υπουργείο Υγείας: Αυτοί είναι οι κανόνες υγιεινής για την προστασία από τον κορωνοϊό


Κατευθυντήριες Οδηγίες και Μέτρα Πρόληψης σε εργασιακούς χώρους για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό περιπτώσεων λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό-2019 SARS-CoV-2


Υπουργείο Περιβάλλοντος: Οδηγίες για τη διαχείριση απορριμμάτων για περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοϊού


ΕΔΔΥΠΠΥ: Οδηγίες COVID 19


Μένουμε Σπίτι, Βγαίνουμε Νικητές
ΓΓ Πολιτικής Προστασίας

Ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση των χώρων Αστικού Πρασίνου


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2019

Στρατηγικός Σχεδιασμός
Δήμου Αμαρουσίου
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας

Στρατηγικοί Στόχοι 
Οι γενικοί στρατηγικοί στόχοι του ΕΠΚτΠ για την περίοδο 2000-2006 είναι δύο:
Ο πρώτος γενικός στόχος «Εξυπηρέτηση του Πολίτη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής», αφορά τη βελτίωση της ποιότητας της καθηµερινής ζωής µέσα από παρεµβάσεις σε κρίσιµους τοµείς, όπως η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, η υγεία, οι µεταφορές και το περιβάλλον. Οι παρεµβάσεις αφορούν κυρίως την ένταξη ολοκληρωµένων συστηµάτων πληροφορικής και επικοινωνιών στη διαδικασία παραγωγής των παραπάνω τοµέων, έτσι ώστε να συµβάλλουν στη βελτίωση των προσφεροµένων υπηρεσιών.
Ο δεύτερος στόχος «Ανάπτυξη και Ανθρώπινο ∆υναµικό», αφορά τη δηµιουργία κατάλληλων συνθηκών για την ενίσχυση µιας διαδικασίας οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης όπου η τεχνολογία και η γνώση αποτελούν τον κύριο µοχλό αύξησης της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας, των εισοδηµάτων, της απασχόλησης και της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού. Ενέχει δράσεις για την ανάπτυξη των υποδοµών τηλεπικοινωνιών, την ενίσχυση της οικονοµίας και της απασχόλησης µε την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, τη δηµιουργία ενός συστήµατος εκπαίδευσης και κατάρτισης προσαρµοσµένου στις ανάγκες του 21ου αιώνα, και την προβολή του ελληνικού πολιτισµού.

Για την επίτευξη των δύο γενικών στόχων το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας (ΕΠΚτΠ)  θέτει µία σειρά από ειδικούς στόχους:

1. Παιδεία και πολιτισµός: Εξοπλισµός, δικτύωση, κατάρτιση εκπαιδευτικών και ψηφιακό περιεχόµενο για τη δηµιουργία ενός εκπαιδευτικού συστήµατος για τον 21ο αιώνα, χρήση νέων τεχνολογιών για τεκµηρίωση και προβολή του Ελληνικού πολιτισµού.

2. Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής: χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (Information and Communication Technologies (ICT)) για καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη σε κρίσιµους τοµείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, βελτίωση της ποιότητας ζωής µε την εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην υγεία και την πρόνοια, στο περιβάλλον και στις µεταφορές. Καθώς και η ανάπτυξη εφαρμογών και υποδομών του Κτηματολογίου.

3. Ανάπτυξη και απασχόληση στην ψηφιακή οικονοµία: δηµιουργία συνθηκών για τη µετάβαση στη «νέα οικονοµία», µε την προώθηση του ηλεκτρονικού επιχειρείν, της έρευνας και της διασύνδεσής της µε την παραγωγή, της κατάρτισης στις νέες τεχνολογίες, της απασχόλησης και της τηλε-εργασίας την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) από τις ΜΜΕ.

4. Επικοινωνίες: στήριξη της διαδικασίας απελευθέρωσης της αγοράς, δράσεις ανάπτυξης της τηλεπικοινωνιακής υποδοµής σε αποµακρυσµένες περιοχές για παροχή προηγµένων υπηρεσιών σε χαµηλό κόστος και παροχή σηµείων πρόσβασης σε αυτές για τους πολίτες.

Επιλεγμένοι Βασικοί Δείκτες
Τα κύρια αποτελέσματα από την υλοποίηση του προγράμματος μέχρι 31/12/2006 είναι τα ακόλουθα:

 
65.000 επιμορφωμένοι καθηγητές με πιστοποίηση σε δεξιότητες χρήσης Η/Υ.
3.500 ενήλικες που επιμορφώνονται από προγράμματα δια βίου μάθησης.
Αριθμός βασικών Ηλεκτρονικά Παρεχόμενων υπηρεσιών στους Πολίτες: 8.
10% καταρτισμένοι Δημ. Υπάλληλοι με ειδική και εξειδικευμένη κατάρτιση εφαρμογής ΤΠΕ.
Κατάρτιση 7.000 ατόμων για την ανάπτυξη εξειδικευμένων δεξιοτήτων ΤΠΕ (“advanced ICT skills”).
Πιστοποίηση προσόντων 40.000 ατόμων σε βασικές δεξιότητες χρήσης Η/Υ.
2.000 Stage νέων επιστημόνων συναφών της πληροφορικής επαγγελμάτων.
500 επιδοτούμενοι νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες.
Αύξηση των ΜΜΕ που κάνουν εφαρμογή του ηλεκτρονικού επιχειρείν από αμελητέο σε 15%
Χρήση Ευρυζωνικών Υπηρεσιών (από το σύνολο των χρηστών) στο 50% του μέσου όρου της ΕΕ.
30% γεωγραφικής κάλυψης και 65% πληθυσμιακής κάλυψης επιτήρησης φάσματος.
Ποσοστό επίδοσης αλληλογραφίας εξωτερικού την τρίτη ημέρα από την κατάθεση, από 42% σε >85%.
700.000 ανθρωποώρες υπαλλήλων των ΕΛΤΑ που εκπαιδεύθηκαν.
Εξοπλισμός του 55% των σχολείων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και του 100% στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Διασύνδεση με το δίκτυο του 100% των σχολείων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και του 100% στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
18 μαθητές ανά PC (από 51 στην έναρξη του προγράμματος).
Αύξηση του αριθμού χρηστών στο 100% της ακαδημαϊκής κοινότητας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (από 42% στην έναρξη του προγράμματος).
 
Πηγή: http://www.3kps.gr/