Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2019

Σχέδιο Προϋπολογισμού 2019

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2017

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


Υποβολή αιτήσεων δημοτών και φορέων για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα

Στρατηγικοί Στόχοι
Για την επίτευξη του στρατηγικού στόχου του ΕΠΑΝ, που είναι η σύγκλιση της ανταγωνιστικότητας με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, τίθεται μία σειρά από ειδικούς στόχους που είναι οι εξής:
 
Ενίσχυση των ανταγωνιστικών ικανοτήτων των ήδη υφιστάμενων επιχειρήσεων και δημιουργία νέων που θα αξιοποιούν την καινοτομία και θα κάνουν χρήση νέων τεχνολογιών
Στο πλαίσιο της Έρευνας και Τεχνολογίας, στόχος είναι η ενθάρρυνση της δημιουργίας νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και η ενίσχυση του σχηματισμού νέων ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων με βάση συνεκτικά τεχνικοοικονομικά δίκτυα.
Η ανασυγκρότηση και ο εμπλουτισμός των τουριστικών πλεονεκτημάτων που διαθέτει η Ελλάδα, οικοδομώντας παράλληλα και νέα πλεονεκτήματα
Βελτίωση της συνεισφοράς της ενέργειας και των φυσικών πόρων ως εργαλεία αύξησης της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας με ταυτόχρονο σεβασμό των περιβαλλοντικών δεσμεύσεων της χώρας.
 
Επιλεγμένοι Βασικοί Δείκτες
Τα βασικά αναμενόμενα αποτελέσματα από την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι τα ακόλουθα :
 
Ενίσχυση 4.500 τουριστικών επιχειρήσεων
Δημιουργία 4.500 νέων επιχειρήσεων από νέους, γυναίκες και ειδικές ομάδες πληθυσμού
1.800 νέες πιστοποιούμενες επιχειρήσεις κατά ΕΛΟΤ/ISO 9000, 14000, 1801, 1416
Εγκατάσταση 150 νέων επιχειρήσεων σε οργανωμένους χώρους
Ενισχύσεις 350 επιχειρήσεων από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) και το πρόγραμμα Ανάπτυξης και  Τεχνολογίας Νέων Επιχειρήσεων (ΠΑΒΕΤ-ΝΕ)
Χρηματοδότηση 110 κοινοπραξιών έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης με συμμετοχή επιχειρήσεων ερευνητικών και φορέων
Ίδρυση 35 εταιρειών spin off
Μείωση των εκπομπών του CO2 κατά 3,5 εκατομμύρια τόνους
Επεκτάσεις δικτύων χαμηλής πίεσης περιοχών ΕΠΑ σε 2.200 χλμ
 
Πηγή: www.3kps.gr