Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2019

Σχέδιο Προϋπολογισμού 2019

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2017

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


Υποβολή αιτήσεων δημοτών και φορέων για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

 
Ε.Π Υγεία – Πρόνοια

Στρατηγικοί Στόχοι
Οι στρατηγικοί στόχοι του προγράμματος περιλαμβάνουν:
Στον τομέα Υγείας: Αναβάθμιση της δημόσιας υγείας και βελτίωση της υγείας και της κοινωνικής προστασίας με την ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Περίθαλψης, με τον εκσυγχρονισμό των νοσοκομείων, τον προγραμματισμό και την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, την δημιουργία ολοκληρωμένων παρεμβάσεων του συστήματος υγείας στις περιφέρειες, και εισαγωγή των μεθόδων σύγχρονης διοίκησης και των οικονομικών - διοικητικών μεθόδων για την αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών.
Στον τομέα Ψυχικής Υγείας: Ψυχιατρική μεταρρύθμιση μέσω της αποασυλοποίησης όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού χρονίως ψυχικά πασχόντων που διαβιούν σήμερα σε ιδρύματα, η ανάπτυξη ανοικτών δομών πρόληψης και θεραπείας και η εφαρμογή δράσεων για την κοινωνικοοικομική αποκατάσταση των ψυχικά ασθενών.
Στον τομέα της Πρόνοιας: Εκσυγχρονισμός της λειτουργίας των φορέων που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες, πρόληψη της περιθωριοποίησης και του κοινωνικού αποκλεισμού ατόμων και ομάδων πληθυσμού μέσω ανοικτών δομών (όπως οι δομές ημι – αυτόνομης και αυτόνομης διαβίωσης) και μέσω δημιουργίας δικτύου πρόληψης στην κοινότητα με ενέργειες συμβουλευτικής και υποστήριξης.
Στον τομέα ανάπτυξης των ανθρωπίνων πόρων: η ανάπτυξη δράσεων συνεχιζόμενης κατάρτισης και εκπαίδευσης των εργαζομένων και των νεοπροσλαμβανομένων στους τομείς υγεία και πρόνοια με στόχο την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελείται από τέσσερις (4) άξονες, τρεις (3) από τους οποίους με κάθετο χαρακτήρα και ο ένας (1) με οριζόντιο. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα εξειδικεύεται σε δεκατρία (13) μέτρα, δώδεκα (12) θεματικά και ένα (1) για τεχνική βοήθεια.

Η στρατηγική επίτευξης των στόχων του Ε.Π. «Υγεία-Πρόνοια» προβλέπει την υλοποίηση δράσεων που εντάσσονται στους ακόλουθους Άξονες Προτεραιότητας:

 

Άξονας Προτεραιότητας 1: «Υγεία».
Άξονας Προτεραιότητας 2: «Ψυχική Υγεία».
Άξονας Προτεραιότητας 3: «Πρόνοια».
Άξονας Προτεραιότητας 4: «Ανθρώπινοι Πόροι».
 
Στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1, οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις περιλαμβάνονται σε  3  βασικά Μέτρα:
 
Μέτρο 1.1: «Ανάπτυξη υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας».
Μέτρο 1.2: «Λειτουργικός εκσυγχρονισμός Νοσοκομειακών Μονάδων».
Μέτρο 1.4: «Ανάπτυξη Δημόσιας Υγείας».
 
Αντίστοιχα στον Άξονα Προτεραιότητας 2, περιλαμβάνονται 4 βασικά Μέτρα:
 
Μέτρο 2.1: «Αποασυλοποίηση και κοινωνικο-οικονομική (επαν)ένταξη ψυχικά ασθενών»
Μέτρο 2.2: «Ανάπτυξη/ συμπλήρωση/ επέκταση δομών στην κοινότητα, για την  ολοκληρωμένη εφαρμογή της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης»
Μέτρο 2.3: «Ενέργειες πρόληψης, ενίσχυσης της κοινωνικής αλληλεγγύης και  κοινωνικοοικονομική ένταξη»
Μέτρο 2.4: «Κατάρτιση του προσωπικού για τη στήριξη της αποασυλοποίησης, της  κοινωνικοοικονομικής επανένταξης και της συνεχούς υποστήριξης των  ψυχικά  ασθενών»
 
Στον Άξονα Προτεραιότητας 3, οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις εξειδικεύονται σε 2 βασικά Μέτρα:
 
 
 
Στον Άξονα Προτεραιότητας 4, οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις εξειδικεύονται σε 2 βασικά Μέτρα:
 
Μέτρο 4.1: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού του Τομέα της Υγείας».
Μέτρο 4.2: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού του Τομέα της Πρόνοιας».
 
Για την εξασφάλιση της ορθολογικής εφαρμογής των δράσεων των βασικών Αξόνων Προτεραιότητας, στις διάφορες φάσεις υλοποίησής τους προβλέπεται ο Άξονας Προτεραιότητας 5 «Τεχνική Βοήθεια».
 
 
Επιλεγμένοι Βασικοί Δείκτες
Ενδεικτικά οι βασικοί δείκτες και τα αποτελέσματα που αναμένονται από την ολοκλήρωση του προγράμματος έχουν ως εξής:
 
Δημιουργία 8 αστικών κέντρων υγείας, με πληθυσμιακή αντιστοιχία 1/100.000 κατοίκους ανά κέντρο.
Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός (αναβάθμιση) κατά 15% των γενικών κλινών
Αύξηση κατά 9% νέων ειδικών κλινών και ποιοτική και λειτουργική αναβάθμιση κατά 15% των υπαρχουσών ειδικών κλινών
Τεχνολογικός και λειτουργικός εκσυγχρονισμός κατά 10% των εργαστηριακών υποδομών;
Προώθηση της αποασυλοποίησης ψυχικά ασθενών (ποσοστό 50% των χρόνια αρρώστων και της αντίστοιχης μείωσης των ψυχιατρικών κρεβατιών νοσοκομείων)
Δημιουργία περίπου 2.000 θέσεων εργασίας κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του προγράμματος
Κατάρτιση για όλο το προσωπικό που απασχολείται στις νέες δομές (υπάρχον και νεοπροσλαμβανόμενο προσωπικό)
Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών σε 52.000-55.000 ΑΜΕΑ και άλλα άτομε ευπαθών ομάδων
Μεταφορά σε ανοικτές δομές κατά 9% των ατόμων που διαβιούν σε ιδρύματα.
Προγράμματα κατάρτισης για περίπου 13% των εργαζομένων του τομέα υγείας και 7% των υπαλλήλων τομέα της πρόνοιας.
 
Πηγή: http://www.3kps.gr/