Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη
Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων


Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση του Πολίτη  

Σκοπός και στόχοι του έργου

Στόχος του έργου είναι η αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του Δήμου Αμαρουσίου αλλά και του τρόπου επικοινωνίας των πολιτών με αυτούς.

Η ηλεκτρονική διοίκηση μπορεί να υπερνικήσει τα εμπόδια του χρόνου και της απόστασης, προσφέροντας έτσι στους πολίτες που βρίσκονται μακριά από τα διοικητικά κέντρα, δημόσιες πληροφορίες και υπηρεσίες στο κοντινότερο σε αυτούς σημείο σε τοπικό επίπεδο σε προσιτή και ομοιογενή μορφή.
Θα επιταχυνθεί η χρήση των εργαλείων της κοινωνίας της πληροφορίας στις καθημερινές τους σχέσεις με τους πολίτες αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών τους.
Το συγκεκριμένο έργο συμβάλει επίσης στην αύξηση της αποτελεσματικότητας, μέσα από τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

απλοποιούνται και επιταχύνονται σημαντικές εξωστρεφείς λειτουργίες του Δήμου Αμαρουσίου.

Επιπλέον, η μείωση των αναγκών παροχής υπηρεσιών εξυπηρέτησης του κοινού συνεπάγεται μείωση του χρόνου που διαθέτουν τα στελέχη του Δήμου για την εξυπηρέτηση του κοινού και αύξηση του χρόνου τους για άλλες εργασίες.

Ειδικότερα, αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η πλήρης  παραγωγική λειτουργία Δημοτικής Πύλης για το Δήμο Αμαρουσίου, με σκοπό την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών επιπέδου 2 και 3 από το Δήμο, προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Η Δημοτική Πύλη που  αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου,  αποτελεί το μοναδικό σημείο εισαγωγής των ενδιαφερόμενων στις υπηρεσίες που έχει αναπτύξει και που θα αναπτύξει μελλοντικά ο Δήμος Αμαρουσίου, ενώ η ανάπτυξή της θα είναι σύμφωνη με το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Κατά συνέπεια, οι υπηρεσίες που  αναπτύχθηκαν είναι δυνατό να ενσωματωθούν χωρίς απολύτως καμία τροποποίηση σε άλλες κυβερνητικές πύλες, τόσο σε Ελληνικό (για παράδειγμα, η κεντρική Πύλη του ΥΠΕΣΔΔΑ), όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο (για παράδειγμα η κεντρική πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης).