Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Υπουργείο Υγείας: Αυτοί είναι οι κανόνες υγιεινής για την προστασία από τον κορωνοϊό


Κατευθυντήριες Οδηγίες και Μέτρα Πρόληψης σε εργασιακούς χώρους για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό περιπτώσεων λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό-2019 SARS-CoV-2


Υπουργείο Περιβάλλοντος: Οδηγίες για τη διαχείριση απορριμμάτων για περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοϊού


ΕΔΔΥΠΠΥ: Οδηγίες COVID 19


Μένουμε Σπίτι, Βγαίνουμε Νικητές
ΓΓ Πολιτικής Προστασίας

Ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση των χώρων Αστικού Πρασίνου


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2019

Στρατηγικός Σχεδιασμός
Δήμου Αμαρουσίου
Διαφημίσεις

Πληροφορίες

Τμήμα Εσόδων του Δήμου
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
 (2132038028)
Δημοτική Επιχείρηση Επικοινωνίας του Δήμου
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
(2132038358).
 
Ποιοι είναι οι νόμοι βάσει των οποίων ρυθμίζονται τα θέματα της υπαίθριας διαφήμισης;
Η υπαίθρια διαφήμιση σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους ρυθμίζεται από τον Νόμο  2946/2001 2946/2001 «Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 224/Α/8-10-2001).
 

Ο νόμος συμπληρώνεται κυρίως με:

 • την Αριθ. 38810/02 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1255/Β/25-9-02): Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων ανάρτησης πανώ σε προσόψεις κτιρίων, καθώς και προδιαγραφών και διαδικασίας τοποθέτησης επιγραφών σε κτίρια και κοινόχρηστους χώρους, κατά τις διατάξεις του Ν. 2946/2001.
 • Την Αριθ. 52138/03 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1788/Β/2-12-03): Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, προδιαγραφών και διαδικασίας τοποθέτησης ειδικά διαμορφωμένων πλαισίων, για την προβολή υπαίθριας εμπορικής διαφήμισης, κατά τις διατάξεις του Ν. 2946/2001.
 • Τις σχετικές διατάξεις του Νόμου 2696/1999 (κυρίως άρθρο 11) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (ΦΕΚ 57/Α/23-3-1999), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Νόμου 3542/2007 (ΦΕΚ 5/Α/2-3-2007).
 
Σε ποιες θέσεις επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφημίσεων εντός των ορίων του Δήμου;
Οι θέσεις (για το έτος 2005-2007) καθορίζονται με την 459/04 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 

Ποιες είναι οι τιμές των δημοτικών τελών διαφήμισης;
Οι τιμές για τα έτη 2005-2006-2007 καθορίζονται με την 398/04 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ως εξής:

Διαφήμιση Α' Κατηγορίας
Στην Α' Κατηγορία ανήκουν οι διαφημίσεις που αναγράφονται, αναρτώνται ή επικολλούνται:

 • Μέσα σε μόνιμα και σταθερά ή προσωρινά και κινητά πλαίσια, τα οποία τοποθετούνται σε πλατείες, οδούς, πεζοδρόμια, δημόσιους και κοινόχρηστους γενικά χώρους, που καθορίζονται με απόφαση οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.
 • Στις περιφράξεις ακάλυπτων χώρων και ανεγειρόμενων ή εγκαταλελειμμένων οικοδομών με συναίνεση του ιδιοκτήτη, του νομέα ή του διαχειριστή αυτών.
 • Σε χώρους σιδηροδρομικών, λιμενικών και αεροπορικών σταθμών καθώς και σε χώρους σταδίων και γηπέδων, που καθορίζονται από την διοίκηση των αντίστοιχων φορέων.
 • Μέσα σε καταστήματα, κινηματογράφους, θέατρα και άλλους δημόσιους χώρους.
 • Σε περίπτερα, στέγαστρα αφετηριών και στάσεων αναμονής επιβατών λεωφορείων αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών.

 

Διαφήμιση Β' Κατηγορίας
Στην Β' Κατηγορία ανήκουν διαφημίσεις:

 • Φωτεινές σε στέγες περιπτέρων καθώς και  διαφημίσεις που γίνονται με ηλεκτρονικές εφημερίδες.
 • Φωτεινές σε οποιουσδήποτε άλλους χώρους.
 • Μη φωτεινές ή φωτιζόμενες  περιπτέρων.

 

Διαφήμιση Γ' Κατηγορίας
Στην Γ' Κατηγορία ανήκουν διαφημίσεις που γίνονται μέσα στα οχήματα σιδηροδρομικών, τροχιόδρομων, ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων και κάθε τύπου οχήματα δημόσιας χρήσης ή στην εξωτερική επιφάνεια αυτών, διαστάσεων μέχρι 30x50 εκατοστόμετρα, ανεξάρτητα από τις ημέρες χρησιμοποίησης.
 
Διαφήμιση Δ' Κατηγορίας
Στην Δ' Κατηγορία ανήκουν διαφημίσεις που γίνονται μέσα σε εστιατόρια, καφενεία και παρεμφερή καταστήματα με ημερολόγια, δώρα, έντυπα κάθε είδους, παραστάσεις ή λέξεις σε αυτοκόλλητα ή είδη με διαφημιστικές παραστάσεις, καθώς και για διαφημίσεις που γίνονται από αέρος με οποιονδήποτε τρόπο.
 

Επιτρέπεται η τοποθέτηση επιγραφών στις οροφές των κτιρίων;
Όχι, δεν επιτρέπεται.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.2946/2001, απαγορεύεται η προβολή υπαίθριας διαφήμισης:

 • Σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και στις ζώνες προστασίας γύρω από αυτούς, σε παραδοσιακούς οικισμούς, στον περιβάλλοντα χώρο τους, καθώς και σε τόπους που χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.
 • Σε μνημεία, στον περιβάλλοντα χώρο τους ή και στις ζώνες προστασίας τους και παραδοσιακά κτίρια.
 • Σε κτίρια στα οποία στεγάζονται δημόσιες υπηρεσίες και υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.
 • Σε κοιμητήρια, κτίρια ναών κάθε θρησκείας και δόγματος, καθώς και στον περιβάλλοντα χώρο τους.
 • Σε επιφάνειες τεχνικών έργων φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται στο άρθρο 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄), όπως τοίχοι αντιστήριξης, γέφυρες, σήραγγες, το κατάστρωμα δρόμων και πεζοδρομίων, καθώς και στύλοι και υποσταθμοί εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας.
 • Σε στοές κτιρίων.
 • Σε πινακίδες δημόσιας πληροφόρησης, σε πινακίδες οδικής σήμανσης και στους φωτεινούς σηματοδότες οδικής κυκλοφορίας.

Επίσης απαγορεύεται:

 • Η ανάρτηση πανώ, αεροπανώ ή άλλων όμοιων αντικειμένων για οποιονδήποτε λόγο, σε οδούς, πλατείες ή άλλους κοινόχρηστους χώρους, στις προσόψεις των κτιρίων και στους ακάλυπτους χώρους, καθώς και επί της ρυμοτομικής γραμμής, όταν υπάρχει πρασιά (τηρουμένων των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 1 της 38810/02 Κοινής Υπουργικής Απόφασης).
 • Η τοποθέτηση σε κατοικημένες περιοχές ενδεικτικών πινακίδων που προσδιορίζουν τη θέση ή τη διεύθυνση ιδιωτικών επιχειρήσεων ή καταστημάτων. Σε ειδικές περιπτώσεις, όταν πρόκειται για καταστήματα που πωλούν είδη ή παρέχουν υπηρεσίες άμεσης ανάγκης, ιδίως φαρμακεία, κέντρα υγείας και νοσοκομεία, η τοποθέτηση ενδεικτικών πινακίδων μπορεί να επιτραπεί, μετά από προηγούμενη άδεια του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7.
 • H προβολή έντυπων, χειρόγραφων, φωτεινών ή φωτιζόμενων και ηλεκτρονικών ή άλλων διαφημίσεων, πέρα από το ιδεατό στερεό του οικοπέδου και πάνω στην οροφή του κτιρίου.